Koronapandemien har medført en rekke nye regelendringer, særlig for permitteringsreglene. Grettes arbeidsrettsadvokater bistår med å kvalitetssikre og lose arbeidsgivere gjennom hele permitteringsprosessen. Nedenfor følger praktiske tips for når det kan permitteres - og hvordan.
Grunnet koronapandemien og av hensyn til folkehelsen ble det fredag den 29. januar 2021 innført et midlertidig innreiseforbud til Norge. Innreiseforbudet gjelder for borgere fra alle land, med unntak av norske statsborgere eller utlendinger bosatt i Norge. Forbudet vil gjelde ut februar måned 2021, men det er muligheter for forlengelse. Dette vil kunne medføre stans i prosjekter i en rekke bransjer og gi bedrifter vansker med å oppfylle sine kontraktsforpliktelser.
Grettes arbeidsrettsadvokater presentere her "fem kjappe" for ledere, arbeidsgivere og virksomheter. For øvrig anbefaler vi å sjekke temalisten der Grettes arbeidslivsavdeling gjennomgår og besvarer en lang rekke praktiske, koronarelaterte problemstillinger.
Arbeidsgiver har ansvar for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø for de ansatte mht. smitterisiko. Verktøyet er den alminnelige internkontrollmetoden som alle arbeidsgivere er pålagt etter internkontrollforskriften § 5 (1) pkt. 6 og 7. Flere av pliktene må være nedfelt skriftlig.
Dersom arbeidsgiver er i tvil om hvilke arbeidsmiljøtiltak som bør prioriteres under koronapandemien, kan både verneombudet og arbeidsmiljøutvalget være gode sparringspartnere.
Informasjonsbehovet hos ansatte under koronapandemien, kan neppe overdrives. Arbeidsgiver har en generell informasjons- og omsorgsplikt overfor ansatte. Denne plikten skjerpes under pandemien vi nå står overfor.
Arbeidsgiver kan pålegge ansatte å overholde saklige og nødvendige tiltak for å forebygge smittefare.
Ansatte har oppmøteplikt så langt arbeidsgiver har sørget for et forsvarlig arbeidsmiljø basert på risikovurdering og eventuell tilrettelegging.
Arbeidsgiver kan pga. koronasituasjonen pålegge hjemmekontor gjennom den alminnelige styringsretten, men bør avklare tilrettelegging mht. tilgjengelighet og balanse jobb/familieliv. Arbeidsgiver bør også inngå avtaler om forventninger og krav til arbeid utført hjemmefra, ettersom hjemmekontorløsningen kan bli langvarig.
Folkehelseinstituttet har på sine nettsider fastsatt hvilke typesitusjoner som kvalifiserer til karantene, dvs. påbud om å holde seg hjemme. Felles for typetilfellene er at karantenetiden har en varighet 10 kalenderdager. Fravær pga. karantene regnes som sykefravær og gir rett til sykepenger.
Sykdom før eller under ferie kan gi rett på utsettelse eller rett til å få ta igjen ferien på et senere tidspunkt. Gjelder dette også ferie som spoleres av karantene?
Hva kan arbeidsgiver fortelle kollegaer om andre ansattes "koronastatus"?
Typiske årsaker til at ansatte ikke kan sysselsettes på hensiktsmessig måte kan være at nøkkelpersonell er syke, de er i karantene eller fraværende for å ta seg av barn hjemme. Andre typiske årsaker kan være at oppdrag, materiell eller kunder uteblir. Det finnes her mange praktiske løsninger for arbeidsgivere.
Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs