Firmaet

Vi er et forretningsadvokatfirma med 80 advokater. Vi holder til i Oslo.

Visjon

Vårt mål er å være et fremragende advokatfirma for næringsliv og offentlig virksomhet. Vi er langsiktige, relasjonelle og kunnskapsbaserte i vår tilnærming til vårt tjenestespektrum. Hos oss er kommunikasjon, samarbeid, kort responstid, tilpasningsevne og organisering innrettet på å gi tillitsbyggende klientopplevelser. Vi ser firmaet som en funksjon av klientens behov.

Ekte partnerskap

Firmaets partnere deler firmaets overskudd likt – hver sak vi påtar oss utføres av den advokat som er best egnet til å utføre saken.

Uavhengig

Vi deltar i internasjonale advokatfirmanettverk, på en ikke-eksklusiv basis.

Vår historie

Advokatfirmaet Grette ble etablert i 1887 av advokat Johan Bredal. Få norske jurister har satt mer varige spor og hatt større innflytelse på den norske advokatbransjen.

Bredal startet sin virksomhet som overrettssakfører i Sandefjord i 1887. I 1894 flyttet han firmaet til Oslo. Allerede i løpet av de første tiårene var en rekke kjente juristnavn på lønningslisten, som Herman Christiansen, Sigurd Fougner, Ferdinand Schjelderup, Annæus Schjødt, Einar Grette og Oscar Smith.

Schjelderup og Fougner ble høyesterettsdommere og Schjødt etablerte sitt eget firma i 1936 etter 16 år hos Bredal. Etter krigen ble han tildelt det vanskelige, men viktige oppdraget som aktor i Quisling-saken, et oppdrag som ble løst på en faglig, solid måte. Med Einar Grette- som etter praksis som dommerfullmektig ved Eiker, Modum og Sigdal sorenkriverembede ble ansatt hos Bredal, Christiansen og Fougner i 1919- ble Grette-navnet etablert i firmaet. Hans tillit i det juridiske miljøet gjorde ham til leder av Den Norske Sakførerforening fra 1951.

I 1966 ble Gunnar Grette opptatt i firmaet etter sin fars død. Før den tid hadde han jobbet i justisdepartementet og som dommerfullmektig. Han ble høyesterettsadvokat i 1970, og har hatt en lang rekke styreverv i norsk næringsliv. Disse navnene vitner om at Johan Bredal var kyndig i sine ansettelser. Mange av dem ble dommere i Høyesterett, noen ble justitiarius, andre ble ministre i den norske regjering. Andre var helt sentrale i den videre utvikling av firmaet. Felles for både partnere og øvrige ansatte var fokus på kvalitet i arbeidet og en moralsk standard som gjorde dem attraktive å lytte til.

Illustrerende for Bredals juridiske fottrykk er avskjedstalen gitt av høyesterettsjustitiarius Paal Berg tidlig på 60-tallet; «En rekke av utmerkede advokater har jeg i de 33 årene sett og hørt i Høysteretts skranke. Jeg kunne nevne så mange lysende navn, men det er ett, Johan Bredals, som jeg i dag særlig må tenke på. Hans prosedyre har stått for meg som et mønster på hvordan en prosedyre skal legges an.»

Også utenfor rettssalen øvet Bredal stor innflytelse. I Norsk biografisk leksikon (bind 2, 1925) skrev regjeringsadvokat Valentin Voss dette om Bredal: «Ved sine forskjellige innlegg i dagspressen har Bredal øvet stor innflytelse. Disse bærer alle preg av den myndige, modne mannen med det nasjonale sinnelag. Han holder seg til sitt emne, aldri et ukvemsord, aldri en uvederheftighet, han vet hva han taler om og fremstiller emnet så logisk og overbevisende at han lett river sine lesere med.»

Det er neppe noen tvil om at disse fremtredende juristene bygde et solid fundament for dagens Grette. Oscar Smith, som arbeidet i firmaet fra 1921, avslutter sitt historieskrift fra 1987 om firmaets første 100 år med følgende: «Tiden iler ubønnhørlig, og generasjonene skifter. Det er mitt håp at den ånd som grunnleggeren preget firmaet med, alltid må råde innen dets vegger.» Firmaets solide posisjon og vekst tyder på at grunnlegger Johan Bredals verdigrunnlag ligger fast.

 

 

Firmaet har vokst betydelig de siste årene. Årsakene til veksten er blant annet aktiv rekruttering av nye medarbeidere innen strategiske satsingsområder. De siste årene har firmaet gjennomgått en omstillingsprosess og et generasjonsskifte. Det er utviklet en flatere profil, etablert større bransjefokus, gjennomført tverrfaglig samarbeid og innført reell likedeling blant partnerne. Denne moderniseringen skinner også gjennom i kjønnsstatistikken, der forholdet er 50/50 % kvinner og menn.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs