Tilbake til nyheter

Ansatte i karantene – hvilke regler gjelder?

15. mars, 2020

Folkehelseinstituttet har på sine nettsider fastsatt hvilke typesitusjoner som kvalifiserer til karantene, dvs. påbud om å holde seg hjemme. Felles for typetilfellene er at karantenetiden har en varighet 10 kalenderdager. Fravær pga. karantene regnes som sykefravær og gir rett til sykepenger.

Koronarelatert sykefravær og egenmelding

Alle ansatte som må holde seg hjemme på grunn av at de er, eller har mistanke om at de er, smittet av Covid-19 har krav på sykepenger. I forbindelse med koronaviruset har det 20. mars 2020 blitt vedtatt nye regler om koronarelatert sykefravær og egenmelding som gjelder fra og med 16. mars 2020.

Arbeidsgivere betaler normalt for de første 16 kalenderdagene med sykefravær, deretter betales sykelønn av folketrygden/NAV. Nå er det vedtatt at arbeidsgiverperioden reduseres til tre dager for koronarelatert sykefravær, og at NAV dekker sykepenger fra dag fire. Arbeidsgiveren vil med andre ord kun ha lønnsplikt de tre første kalenderdagene og får refundert sykepenger for dag 4-16 når sykefraværet skyldes korona. Ordningen er videreført fram til og med 31. mars 2021. Frilansere og selvstendig næringsdrivende vil også være dekket av NAV fra dag fire.

I tillegg får NAV mulighet til å fravike kravet om legeerklæring for å innvilge sykepenger. Regelendringen innebærer at arbeidsgivere kan godta egenmelding for hele den vanlige arbeidsgiverperioden på 16 dager uten å være bekymret for at NAV senere vil nekte å refundere sykepengene basert på at egenmelding ble brukt fremfor legeerklæring.

Hvis ansatte ikke får, eller ikke kan fremlegge verken sykemelding fra lege eller egenmelding godtatt av arbeidsgiver, men fortsatt oppholder seg i karantene, anses dette som ulegitimert fravær som i verste fall kan innebære avskjedsgrunnlag. Arbeidsgiver har heller ikke lønnsplikt dersom ansatte uteblir uten gyldig årsak.

Brudd på karanteneplikt

En person i karantene skal oppholde seg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted. Det er kun personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av funksjoner knyttet til liv og helse som kan unntas fra karanteneplikten når de er på jobb eller reiser til og fra jobb, eksempelvis ansatte innen helse- og omsorgstjenesten.

Forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av karanteneplikten kan straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs