Tilbake til nyheter

Viktig at ansatte får løpende informasjon og oppfølging

15. mars, 2020

Informasjonsbehovet hos ansatte under koronapandemien, kan neppe overdrives. Arbeidsgiver har en generell informasjons- og omsorgsplikt overfor ansatte. Denne plikten skjerpes under pandemien vi nå står overfor.

Hva arbeidsgiver bør informeres om, vil variere. Det er viktig at ansatte opplever at arbeidsgiver tar på alvor og løpende informerer om hvordan de under pandemien sikrer et forsvarlig arbeidsmiljø i møte med arbeidsoppgaver, kolleger og kunder.

Arbeidsgivere plikter ikke bare å sørge for redusert smittefare, men også at det psykososiale arbeidsmiljøet vel er ivaretatt. Dette kan for eksempel innebære at man er bevisst på at ansatte som over tid blir sittende i tomme arbeidslokaler eller på hjemmekontor, kan føle seg isolert. Hyppige møter via telefon, skype eller teams kan bøte på dette.

For virksomheter som jevnlig sysselsetter minst 50 arbeidstakere er informasjonsplikten lovfestet. Slike arbeidsgiver plikter å informere om og drøfte spørsmål av betydning for arbeidstakernes arbeidsforhold med arbeidstakernes tillitsvalgte, jf. arbeidsmiljøloven § 8-1.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs