Alminnelige vilkår for advokattjenester

1. Avtaleforholdet mellom Klienten og Grette

Disse alminnelige vilkår gjelder for alle tjenester som leveres av Advokatfirmaet Grette AS (Grette, «vi», «oss»). De finnes i en norsk versjon og en engelskspråklig versjon. Den norske versjonen gjelder for oppdrag der klienten er bosatt i Norge eller, dersom klienten ikke er en fysisk person, har sitt sete i Norge eller driver virksomhet her. Den engelske versjonen skal gjelde i oppdrag for alle andre klienter.

Hvert nytt oppdrag vi påtar oss vil vi bekrefte skriftlig, med mindre arbeidet med utarbeidelse av bekreftelsen vil være uforholdsmessig i forhold til oppdragets art. Avtalen mellom Grette og klienten består av følgende dokumenter (i den rekkefølge de har forrang ved eventuell motstrid): oppdragsbekreftelsen, disse alminnelige vilkår og eventuelle særskilte skriftlig avtalte vilkår om oppdraget eller dets utførelse. Eventuelle fravikelser fra disse vilkår skal for å være gyldig avtalt godkjennes skriftlig av Managing partner i Grette.

Den juridiske eller fysiske person som i oppdragsbekreftelsen eller oppdragsavtalen angis som klient er Grettes avtalepart, og Grette er kun ansvarlig overfor klienten for den leverte rådgivning eller bistand. Tredjeparter har ikke rett til å basere seg på rådgivning levert til klienten.

2. Våre tjenester

Vår yting av juridiske tjenester er regulert av norsk lov og norske forskrifter, herunder Regler for god advokatskikk (Advokat-forskriftens kapittel 12).

For hvert oppdrag utpekes det en saksansvarlig advokat. Unntaksvis kan det utpekes en saksansvarlig advokat for en del av et oppdrag. Oppdragene utføres av den eller de advokater og advokatfullmektiger som saksansvarlig advokat utpeker, basert på behovet for spesialkompetanse og erfaring, samt tilgjengelig kapasitet. Så langt som mulig vil vi også imøtekomme klientens eventuelle ønsker med hensyn til bemanning av oppdraget. 

Grettes advokater er kun kvalifisert til å rådgi og bistå klienter om norsk rett. Grette har ikke ansvar for eventuelle vurderinger av eller rettslige følger etter fremmed rett.

I vår rådgivning og bistand baserer vi oss på den informasjon og de dokumenter om faktiske omstendigheter i oppdraget som vi mottar fra klienten, eller fra andre kilder, etter avtale eller instruks fra klienten.  Vår rådgivning kan derfor ikke legges til grunn i andre saker eller benyttes til andre formål. For at de vurderinger vi gjør og de råd vi gir skal bli så gode som mulig, må klienten gi oss all informasjon og alle dokumenter av betydning for saken.

Vi yter kun juridisk rådgivning og bistand, og har ikke noe ansvar for rådgivning knyttet til ikke-juridiske forhold, som f eks tekniske, økonomiske, kommersielle og miljømessige forhold. Med mindre det er angitt i oppdragsbekreftelsen eller oppdragsavtalen, eller skriftlig i særskilt avtale, vil vår rådgivning og bistand ikke omfatte strafferettslige, skatterettslige og avgiftsrettslige forhold eller eventuelle strafferettslige, skattemessige og avgiftsmessige konsekvenser av de disposisjoner som rådgivningen gjelder.

Klienten har rett til å anvende våre produkter og tjenester, inklusive dokumenter vi har produsert som ledd i oppdraget, etter oppdragets formål, men Grette beholder alle opphavsrettigheter knyttet til våre produkter og tjenester.

Etter avtale med klienten vil vi kunne bistå med å engasjere andre rådgivere (innen teknikk, økonomi el.l.), og advokater i Norge eller i andre land. Med mindre annet er avtalt vil slike engasjementer skje på vegne av klienten, og klienten vil være ansvarlig for betaling av de engasjerte rådgivernes eller advokatenes godtgjørelse og utlegg. Grette vil ikke ha noe ansvar for råd og bistand ytt av slike rådgivere og advokater. Dette gjelder selv om rådene er mottatt av Grette og så formidlet til klienten, og selv om Grette skulle stå som den engasjerte rådgivers eller advokats oppdragsgiver eller klient.

3. Interesserkonflikter/Kundekontroll

Vi kan ikke påta oss oppdrag dersom det foreligger interessekonflikt i forhold til en annen klient. Før vi påtar oss et oppdrag vil vi gjøre et internt søk basert på de partsangivelsene vi har fått oppgitt av klienten for å avdekke om det er noe til hinder for at vi yter den bistand vi er bedt om i saken. Det er grunn til å være oppmerksom på at parts- og interesseforhold i en sak kan endre seg, f eks ved at de verdier saken gjelder skifter eier, eller ved at en utenforstående tredjepart får en interesse i saken. Vi må derfor straks underrettes om enhver endring i parts- eller interesseforholdet i saken, slik at nye interessekonfliktsøk/kundekontroll kan gjennomføres, om nødvendig. Nye søk kan også vise seg nødvendige dersom oppdragets innhold endrer seg, f eks fordi klienten ber om bistand om nye forhold.

Etter punkt 3.2.3 i Reglene om God Advokatskikk (Advokatforskriften kapittel 12), kan en advokat bare ta oppdrag for en klient mot en av advokatens (eller firmaets) øvrige klienter dersom det må anses klart ubetenkelig som følge av oppdragenes forskjellige art eller type klient. Med forbehold om at dette vilkår er oppfylt, vil vi kunne representere andre klienter i saker, herunder tvister, der klienten (eller tilknyttede selskaper eller nærstående) har interesser.

4. Salær og kostnadsdekning

Vårt salær vil bli beregnet med utgangspunkt i den bemanning og den tid som er nødvendig for utførelsen av oppdraget etter våre til enhver tid gjeldende timesatser, og for øvrig i samsvar med Den Norske Advokatforenings retningslinjer for salærfastsettelse. Minste enhet er 15 minutter. Vårt salær er ikke avhengig av det endelige resultat eller utfall, og vi garanterer ikke bestemte resultater eller noen endelig utvikling i noen sak. Våre tjenesters omfang, så vel som kompleksiteten og varigheten av oppdragene kan variere betydelig, avhengig av omstendigheter som ikke er kjent på forhånd.

Gir vi et estimat for vårt salær skal ikke dette betraktes som en beløpsbegrensning eller en fastprisavtale. Et estimat er kun en indikasjon, basert på de opplysninger vi har når det gis, på hva vårt salær for utførelsen av oppdraget, eksklusiv merverdiavgift og utlegg, sannsynligvis vil bli. Det er ikke bindende. Vi vil forsøke å informere klienten så snart som praktisk mulig ved vesentlige avvik fra slike estimater, men klienten vil være ansvarlig for vårt fulle honorar selv om det skulle overstige estimatet.

Utlegg i tilknytning til oppdraget vil bli fakturert uten påslag.

Merverdiavgift, for tiden 25 %, kommer i tillegg etter gjeldende regler.

Våre timesatser endres vanligvis ved begynnelsen av hvert kalenderår, for å ta hensyn til utviklingen i kompetansen og erfaringen hos de advokater som utfører arbeidet, endringer i generelle kostnader og andre forhold. Klienten underrettes om slike endringer ved den siste fakturautsendelsen med gamle timesatser, eller eventuelt ved særskilt skriftlig meddelelse.

5. Betalingsbestemmelser

Faktura oversendes pr. e-post. Fakturering skjer månedlig med 15 dagers betalingsfrist, selv om oppdraget ikke er avsluttet. Med mindre annet er særskilt avtalt skal betaling skje i norske kroner.

Dersom andre enn klienten skal betale vårt fakturakrav, helt eller delvis, kreves forhåndsgodkjennelse. Selv om slik godkjennelse er gitt er klienten fullt ut ansvarlig for hele fakturabeløpet og for eventuelle påløpte renter.

Grette forbeholder seg retten til på ethvert tidspunkt å kreve forskudd og/eller á konto betaling, og/eller et depositum. Dersom det opprettes et depositum til sikkerhet for Grettes salærkrav, skal depositumet med eventuelle opptjente renter benyttes til dekning av Grettes sluttfaktura til klienten, som sendes når vi avslutter oppdraget. Slike innbetalte depositumsbeløp vil også kunne bli benyttet til å dekke Grettes eventuelle øvrige ubetalte fakturakrav.

Ved forsinket betaling påløper lovens forsinkelsesrente beregnet fra forfall og til betaling skjer.

Har klienten noe å utsette på fakturabeløpet må klage sendes oss skriftlig innen betalingsfristen. I mangel av klage innen betalingsfristen skal fakturabeløpet anses akseptert av klienten.

Grette forbeholder seg retten til å innstille bistanden inntil eventuelle uenigheter vedrørende omtvistede beløp er løst, eller inntil uomtvistede skyldige beløp som er forfalt til betaling er oppgjort, eller et krevet forskudd, á kontobeløp eller depositum er innbetalt. Dette gjelder også i prosessfullmektigoppdrag for domstolene eller i voldgift.

Skulle det oppstå et tap (inntektsbortfall) for Grette ved at saken eller oppdraget med kort varsel blir kansellert eller bortfaller av grunner som ikke kan tilskrives Grette, forbeholder vi oss rett til en rimelig kompensasjon for dette.

6. Forsikring

Klienten har selv ansvaret for å undersøke om kostnadene i saken, herunder våre salærer og utlegg, er omfattet av forsikringsdekning, eller eventuelt annen dekning av tredjepart. Klienten må selv sende de varsler og foreta de øvrige skritt som er nødvendige for å få slik dekning.

7. Oppdrag knyttet til tvisteløsning

Ved prosedyreoppdrag kan domstolene pålegge klienten å dekke motpartens omkostninger. Klienten er selv ansvarlig for å dekke slike omkostninger.

Dersom deler av pådratt salær og omkostninger i et prosedyreoppdrag ikke kan eller bør tas med i saksomkostningskravet, er klienten likevel overfor Grette ansvarlig for hele salær- og omkostningskravet. Det samme gjelder dersom klienten tilkjennes saksomkostninger, men med et lavere beløp enn det som er krevet.

8. Ansvar og ansvarsbegrensning

Grette og den saksansvarlige advokat er ikke ansvarlig for indirekte tap eller følgeskader, herunder driftstap, fortjenestetap og tap av goodwill. Grette og den saksansvarlige advokat har intet ansvar som følge av betalingsproblemer el.l. hos bank hvor klientmidler er plassert.

For de tjenester som ytes i et oppdrag skal Grette og saksansvarlig advokat verken hver for seg eller sammen være ansvarlig for tap ut over NOK 20 millioner.

Grette og saksansvarlig advokat skal ikke være solidarisk ansvarlig med andre rådgivere eller andre som måtte være eller bli erstatningsansvarlige overfor klienten.

Skulle et erstatningsmessig tap være omfattet av klientens forsikringsdekning eller annen dekning, skal Grettes/saksansvarlig advokats ansvar reduseres tilsvarende. Dersom Grette/saksansvarlig advokat betaler erstatning til klienten, og klienten har rett til dekning hos forsikringsselskap eller hos andre, skal disse rettigheter overdras til Grette/saksansvarlig advokat eller Grettes forsikringsselskap.

Hvis et krav som klienten fremsetter overfor Grette eller saksansvarlig advokat bygger på et krav mot klienten fra tredjemann, og Grette/saksansvarlig advokat påtar seg å holde klienten skadesløs, skal Grette/saksansvarlig advokat alene ha rett til å bestemme hvordan kravet fra tredjepart skal møtes, og skal har rett til å bestride det og forsvare seg mot det på klientens vegne, og til å inngå forlik om det. Grette/saksansvarlig advokat fraskriver seg ansvar for slike krav, dersom klienten uten skriftlig samtykke fra Grette/saksansvarlig erkjenner ansvar, gjør opp kravene eller inngår forlik om dem.

 

9. Taushetsplikt

Som advokater har vi lovbestemt taushetsplikt.  Taushetsplikten er ikke til hinder for at vi gir opplysninger i tilfeller der det er lovpålagt. Vi har etter loven plikt til blant annet å melde fra til de kompetente myndigheter ved mistanke om hvitvasking eller finansiering av terror. I slike tilfeller vil vi ikke ha adgang til å opplyse klienten om mistanken eller om at vi har meldt fra om den, eller vil gjøre det.

Taushetsplikten er heller ikke til hinder for at vi gir opplysninger om oppdraget til andre rådgivere engasjert av klienten eller på hans vegne.

Vi forbeholder oss rett til å opplyse, også i markedsføringsøyemed, om at vi har bistått eller representert klienten, der dette er offentlig tilgjengelig informasjon, f eks ved prosessoppdrag for domstolene eller etter at en sak har fått omtale i media.

10. Personopplysninger

Advokatfirmaet Grette AS vil være behandlingsansvarlig for personopplysninger tilknyttet klienten når våre advokattjenester benyttes. Vi registrerer og behandler personopplysninger i den utstrekning det er nødvendig for å gjennomføre oppdraget og administrere kundeforholdet, herunder fakturering. Behandlingsgrunnlaget for denne behandlingen er Grettes berettigede interesse i å gjennomføre oppdraget, og i å oppbevare dokumentasjon tilknyttet saken. Vi deler ikke klientens opplysninger med noen andre, med mindre dette er en naturlig del av Grettes oppdrag. Eventuelle tredjeparter som behandler personopplysninger på vegne av Grette (databehandlere) er forpliktet gjennom avtale til kun å behandle opplysningene for uttrykkelige formål angitt av Grette. Ingen slike tredjeparter vil behandle klientens opplysninger utenfor EØS-området. I noen tilfeller vil Grette være rettslig forpliktet til å behandle klientens personopplysninger til lovbestemte formål, herunder etter bokførings- og hvitvaskingsreglene. Grette vil dessuten behandle klientens kontaktopplysninger for å sende ut nyhetsbrev og invitasjoner til våre arrangementer. Behandlingsgrunnlaget for denne behandlingen er Grettes berettigede interesse i å sende markedsføringshenvendelser. Dersom klienten ikke ønsker å motta slike henvendelser, kan dette velges bort ved å følge lenken i utsendelsen. Om det ønskes innsyn i Grettes behandling av klientens personopplysninger, sletting av klientens opplysninger eller at de registrertes rettigheter ivaretas på annen måte i henhold til gjeldende personvernlovgivning, kan Grette kontaktes på tlf. 22 34 00 00 eller firmapost@grette.no.

11. Kommunikasjon med klient

Har klienten oppgitt en e-postadresse til oss vil vi fortrinnsvis benytte e-postadressen i kommunikasjon om saken. Slike e-postmeldinger kan inneholde personopplysninger. Sensitive personopplysninger (som informasjon om helsemessige forhold etc.) vil ikke bli sendt ved e-post. Det er visse risikoer (bl.a. avskjæring, ikke-autorisert tilgang og virus) forbundet med elektronisk kommunikasjon. Dersom klienten ikke ønsker at vi skal benytte e-post i kommunikasjonen, ber vi om å få beskjed om dette.

12. Dokumentretur ved oppdragets avslutning

Ved avslutningen av oppdraget returnerer vi eventuelle originaldokumenter. Papirkopier av dokumenter vi har utarbeidet eller mottatt oppbevarer vi i et visst tidsrom, normalt 3 år, hvoretter de blir makulert/destruert. Ut over dette forbeholder vi oss å lagre dokumenter elektronisk så lenge vi ønsker, men har ingen forpliktelser i så måte.

13. Klager

Klager over vårt arbeid bør i første omgang tas opp med saksansvarlig advokat eller med Grettes Managing partner.

Dersom klienten mener at en advokat har opptrådt i strid med reglene for god advokatskikk, eller at det beregnede salæret er i strid med disse regler, kan klage fremsettes til Advokatforeningens disiplinærutvalg. Det gjelder frister for fremsettelse av klage, og klagen kan bli avvist dersom den fremsettes for sent. Regler for God Advokatskikk og nærmere opplysning om klageordningen finnes på http://www.advokatforeningen.no/ under Advokatetikk.

14. Etikk

Grettes policy er i enhver henseende å opptre i overensstemmelse med de faglige og etiske standarder som gjelder for advokater.

Grette forventer at dets klienter vil opptre i overensstemmelse med de faglige, etiske og forretningsmessige standarder som gjelder for dem og deres virksomhet både overfor Grette og andre parter.

Bestikkelser og korrupsjon i enhver form tolererer vi ikke. Ved å engasjere Grette påtar enhver klient seg å ikke forvente eller be om noen handling eller unnlatelse fra Grettes side som kan kompromittere vårt renommé og vår integritet, og at klienten selv og hans ansatte og alle som handler på hans vegne vil avstå fra enhver korrupsjon eller bestikkelse. Videre forventer vi at alle som engasjerer oss har iverksatt eller vil iverksette tiltak for å eliminere risikoen for at det skal forekomme bestikkelser eller korrupsjon.

15. Menneskerettigheter

I samsvar med Advokatforeningens veiledning om hvordan menneskerettighetene forventes å bli respektert i advokatvirksomheter vil Grette ta initiativ til å drøfte med vår klient aktuelle og potensielle menneskerettighetskrenkelser som oppdraget kan medføre, med det siktemål å bistå klienten med å unngå slike krenkelser. Vi forbeholder
også retten til å trekke oss fra oppdraget dersom klienten beslutter å ikke følge vårt råd og det er klart for oss at oppdraget eller deler av oppdraget vi er bedt om å bistå i kan medføre krenkelse av andres menneskerettigheter. Les Grettes menneskerettighetspolicy her. 

16. Endringer

Det kan oppstå behov for Grette for å endre disse alminnelige vilkår. Endringer vil tre i kraft når den endrede versjon av vilkårene legges ut på Grettes hjemmeside www.grette.no. Slike endringer vil imidlertid ikke gjelde pågående oppdrag. Med hensyn til endringer i våre timepriser, se punkt 4 siste avsnitt.

17. Lovvalg og tvisteløsning

Norsk lov, med unntak for norske lovvalgsregler, skal gjelde for ethvert oppdrag, eventuelle tvist eller uenigheter som måtte oppstå av eller gjelde oppdragsavtalen eller senere avtaler skal endelig løses ved voldgift i Oslo etter voldgiftsloven. Voldgiftsspråket er norsk. Voldgiftsrettens forhandlinger og avgjørelser er konfidensielle.

Ved inndrivelse av fakturabeløp og andre fordringer kan Grette i stedet velge å anlegge søksmål ved de alminnelige domstoler med Oslo tingrett som vedtatt verneting, eller ved annen kompetent domstol, slik som klientens hjemting. 

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs