Den 11. mai 2020 trådte den midlertidige Lov om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbrudd av covid-19 (rekonstruksjonsloven) i kraft.
Styret og daglig ledelse har ansvaret for å styre og ha kontroll over selskapet. Dette ansvaret skjerpes i kritiske faser. Risikostyring er på kort sikt viktig for å sikre en forsvarlig styring og forvaltning av selskapet, og på lang sikt viktig for å kunne foreta de omstillinger som er nødvendige for å sikre videre drift.
Dersom skyldneren ikke kan dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, er gjeldsforhandlinger med sikte på å oppnå enighet med kreditorene om en gjeldsordning et alternativ til konkurs.
I den pågående krisen vil en rekke virksomheter oppleve presset likviditet. Det vil derfor være ekstra viktig at virksomheten får sitt utestående hos kunder og andre avtaleparter dekket.
Dersom selskapets gjeld overstiger eiendelene og selskapet ikke er i stand til å oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, og det ikke er utsikter til at situasjonen skal snu innen rimelig tid gjennom økte inntekter eller tiltak som restrukturering eller gjeldsforhandling, har styret en plikt til å begjære oppbud.
Det gjelder et grunnleggende krav til at kreditorer skal likebehandles og at ingen skal forfordeles.
De urolighetene vi ser i aksje- og oljemarkedet og de voldsomme samfunnsmessige endringene av pandemien er overraskende, og ingen virksomheter har forutsett konsekvensene av dette.
Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs