Tilbake til nyheter

Styrets handleplikt ved tap av egenkapital

19. mars, 2020

Styret og daglig ledelse har ansvaret for å styre og ha kontroll over selskapet. Dette ansvaret skjerpes i kritiske faser. Risikostyring er på kort sikt viktig for å sikre en forsvarlig styring og forvaltning av selskapet, og på lang sikt viktig for å kunne foreta de omstillinger som er nødvendige for å sikre videre drift.

Mange selskaper vil i tiden som kommer merke presset likviditet som en følge av de omfattende tiltakene som er iverksatt. Det er styrets ansvar å påse at selskapet har en forsvarlig egenkapital og likviditet ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten. Dersom selskapet får en egenkapital som er lavere enn hva som anses som forsvarlig ut fra virksomhetens omfang og risiko, må styret straks behandle saken, innkalle til generalforsamling og foreslå tiltak for å rette opp i dette. Styret kan for eksempel foreslå tiltak som kapitalforhøyelse og restrukturering av virksomheten. Dersom ikke styret ikke finner grunnlag for å foreslå tiltak, eller dersom slike tiltak ikke lar seg gjennomføre, plikter styret å foreslå selskapet oppløst.

Brudd på styrets handleplikt kan medføre både erstatnings- og straffansvar for styrets medlemmer. Det er derfor viktig å følge selskapets egenkapitalsituasjon tett, og sørge for at det fremgår av styreprotokollen at dette er gjort.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs