Tilbake til nyheter

Fremgangsmåte dersom det ikke er grunnlag for videre drift

19. mars, 2020

Dersom selskapets gjeld overstiger eiendelene og selskapet ikke er i stand til å oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, og det ikke er utsikter til at situasjonen skal snu innen rimelig tid gjennom økte inntekter eller tiltak som restrukturering eller gjeldsforhandling, har styret en plikt til å begjære oppbud.

Dette gjøres ved at styret vedtar å begjære oppbud, for deretter å sende en oppbudsbegjæring til den lokale tingretten. Oppbudsbegjæringen må inneholde informasjon om selskapet (organisasjonsnummer, forretningsadresse m.m.), styreleder (navn, kontaktinformasjon), selskapets drift (igangværende/avsluttet, antall ansatte oppsagt / ikke oppsagt), gjeld og eiendeler, når oppbud ble besluttet, regnskapsfører og revisor. Det må også vedlegges en liste over kreditorer og stilte sikkerheter (gjeld), selskapets eiendeler selskapets siste regnskap og styremøteprotokoll hvor oppbud ble besluttet.

Tingretten vil deretter vurdere oppbudsbegjæringen og åpne konkurs dersom vilkårene er oppfylt. Når konkurs åpnes vil tingretten oppnevne en advokat som bostyrer. Bostyrer overtar den rettslige råderetten over selskapet og dets eiendeler. Hovedoppgaven er å skaffe penger til å dekke kreditorenes krav. Dette skjer ved at bostyrer selger skyldnerens eiendeler og innkrever ubetalte krav. Deretter skal bostyrer sørge for en riktig fordeling av de gjenværende midlene mellom kreditorene. Bostyrer kan gi nærmere informasjon om arbeidet som utføres.

Når bostyrer er ferdig med sitt arbeid, vil retten skrive en avgjørelse som avslutter saksbehandlingen.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs