Corporate og M&A

Koronaviruset medfører en rekke rettslige og økonomiske konsekvenser for norske og utenlandske bedrifter. De fleste bransjer vil i ulik grad merke effektene av virusutbruddet og de tiltak som er iverksatt av både norske og utenlandske myndigheter for å forsøke å begrense spredningen av viruset. Dersom virksomheten påvirkes vil det være lurt å ta grep tidlig, for å sikre en god krisehåndtering, grunnlag for videre drift, og grunnlag for vekst. I tiden som kommer vil styret og ledelsen i mange selskaper stå overfor krevende avveininger og beslutninger, men dette kan også gi selskapet nye muligheter. På denne siden drøfter vi problemstillinger som styret må forholde seg til i den krevende situasjonen som vi er i. Våre eksperter er når som helst klare for å bistå i beslutningene som må tas.
Stortinget vedtok den 26. mai Midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19. Loven gjør inntak fra kravet om avholdelse av fysiske styremøter og generalforsamlinger i aksjeloven og allmennaksjeloven, samvirkeloven, selskapsloven, stiftelsesloven og statsforetaksloven.
Tiltakene som er iverksatt for å begrense spredningen av COVID-19-viruset vil i tiden fremover medføre utfordringer for mange virksomheter i ulike bransjer. Styret og daglig ledelse har ansvaret for å styre og ha kontroll over selskapet. Dette ansvaret skjerpes i kritiske faser.
Som ledd i tiltakene for å begrense spredningen av covid-19-viruset anbefaler myndighetene så langt som mulig å begrense kontakten med andre personer. Det er dermed utstrakt bruk av hjemmekontor i både privat og offentlig sektor.
Alle aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper må avholde ordinær generalforsamling for godkjennelse av årsregnskapet innen 30. juni. Myndighetspålagte restriksjoner og smittevernhensyn gjør det nødvendig så langt det er mulig å legge til rette for elektronisk avholdelse av, eller deltakelse på, ordinær generalforsamling.
De omfattende tiltakene som er iverksatt av myndighetene for å begrense koronasmitten vil påvirke en rekke virksomheter. Styret kan iverksette flere tiltak for å møte omsetningssvikt og presset likviditet.
Den pågående krisen vil utløse presset likviditet og betalingsvansker for en rekke virksomheter. Spørsmålet som oppstår er om selskapet skal kommunisere disse utfordringene til sine medkontrahenter.
De omfattende tiltakene som er iverksatt for å begrense spredningen av COVID-19-viruset kan utløse behov for ulike disposisjoner i virksomheten for å sikre videre drift, lønnsomhet og vekst.
Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs