Tilbake til nyheter

Hva bør styret tenke på nå?

18. mars, 2020

Tiltakene som er iverksatt for å begrense spredningen av COVID-19-viruset vil i tiden fremover medføre utfordringer for mange virksomheter i ulike bransjer. Styret og daglig ledelse har ansvaret for å styre og ha kontroll over selskapet. Dette ansvaret skjerpes i kritiske faser.

Risikostyring er på kort sikt viktig for å sikre en forsvarlig styring og forvaltning av selskapet, og på lang sikt viktig for å kunne foreta de omstillinger som er nødvendige for å sikre videre drift og vekst. Aktuelle tiltak vil i situasjonen vi er i være å:

Som styremedlem er det viktig å være bevisst på det ansvaret man har for å ivareta selskapets interesser. I denne selskapsinteressen ligger også hensynet til ansatte, kreditorer, aksjonærer, aksjonærer, kontraktsparter, myndigheter, samfunnet og andre som kan påvirkes av virksomhetens utvikling.

Styret bør ha jevnlig kontakt og løpende vurdere hvordan situasjonen påvirker virksomheten. Styremøter behøver ikke å skje fysisk, men kan også avholdes som fjernmøte fra der styremedlemmene befinner seg. Dersom det er nødvendig bør styret være tidlig ute med kommunikasjon til kunder og leverandører, og med tiltak i virksomheten for å sikre en best mulig drift gjennom perioden vi er inne i.

Styret bør også sette seg inn i hvilke avhjelpende tiltak som offentlige myndigheter har kommet med, og hvordan virksomheten kan nyttiggjøre seg av dette. Det bør også avklares om virksomheten har en forsikring som dekker driftsavbrudd.

Vi anbefaler at styret behandler følgende punkter i styremøte:

  • Daglig leder redegjorde for selskapets drift og situasjon knyttet til Covid-19 epidemien.
  • Styret ser alvorlig på situasjonen, selv om det foreløpig ikke er kritisk for selskapet.
  • Styret har vurdert forutsetningene for selskapets aktivitet fremover. Det er på det rene at driften blir skadelidende og at alle forutsetninger for virksomheten må vurderes.
  • Styret ber om at det iverksettes tiltak for å ivareta ansattes helse på alle kontorer. Driften fremover må tilpasses endrede forutsetninger, og bemanningen må vurderes og permitteringer må iverksettes så fort daglig leder finner det nødvendig.

Vi står sammen med våre kunder. Våre advokater vil være tilgjengelige 24/7 for å bidra til et best mulig utfall av den ekstraordinære situasjonen som vi er inne i.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs