Tilbake til nyheter

Midlertidig lov om avholdelse av styremøter og generalforsamling

18. mars, 2020

Stortinget vedtok den 26. mai Midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19. Loven gjør inntak fra kravet om avholdelse av fysiske styremøter og generalforsamlinger i aksjeloven og allmennaksjeloven, samvirkeloven, selskapsloven, stiftelsesloven og statsforetaksloven.

I medhold av den midlertidige loven kan styrets leder beslutte at styret skal behandle og avgjøre enhver sak ved bruk av elektroniske hjelpemidler, skriftlig eller på annen måte uten at styremedlemmene er fysisk samlet. Forutsetningen er at behandlingsmåten er betryggende og at styremedlemmene så vidt som mulig får delta i en samlet behandling av de saker som behandles.

Loven åpner også for at styremedlemmer, daglig leder, revisor eller andre som har rett eller plikt til å delta i styremøter kan kreve å få delta elektronisk eller på annen betryggende måte i møter som avholdes fysisk.

Videre åpner loven for at styret kan beslutte å avholde generalforsamling i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper (eller tilsvarende organer i de øvrige selskapsformene) helt eller delvis uten fysisk møte. Kravet er at dette må anses som nødvendig for å avholde generalforsamlingen. Det er styrets oppgave å tilse at avholdelsen av generalforsamlingen er forsvarlig. Herunder må alle aksjeeiere gis mulighet til å delta og at stemmegiving gjøres på en betryggende måte.

Loven varer frem til 1. juni 2021.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs