Tilbake til nyheter

Nyhetsbrev offentlige anskaffelser 2. kvartal 2023

4. juli, 2023
I sommerutgaven av nyhetsbrevet fra Grettes avdeling for offentlige anskaffelser kommenteres nytt fra lovgiver, den siste rettspraksisen og klagenemndspraksisen knyttet til regelverket for offentlige anskaffelser. Siden forrige nyhetsbrev, har Europakommisjonen publisert nye retningslinjer for anbuds- og prosjektsamarbeid, som gjør det lettere for leverandører å samarbeide i større prosjekter. Vi gir en kort redegjørelse for de nye retningslinjene, samt knytter noen kommentarer til hva det innebærer for norsk praksis på området.
Nytt fra lovgiver:

Endringer i lov om offentlige anskaffelser

Den 16.  juni vedtok Stortinget lovforslag om endringer i lov om offentlige anskaffelser, som trådte i kraft straks (se ny § 5a og utvidelser i § 6). Endringen innebar en utvidelse av forskriftshjemler om arbeidslivskriminalitet, slik at departementet kan gi forskrifter som pålegger offentlige myndigheter å stille kontraktsvilkår mv. for å fremme hensynet til arbeidsforhold og sosiale forhold og å motarbeide arbeidslivskriminalitet.

Utvidelsen av forskriftshjemlene må ses i sammenheng med arbeidet med Norgesmodellen, som har til for mål å innføre tiltak for å bekjempe arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.

Nytt fra domstolen:

LE-2022-141058

Lovlig endringsklausul

Oppdragsgiver (Helse Sør-Øst RHF og Helse Bergen HF) hadde inngått en avtale om kjøp av protonterapiutstyret «ProBeam» til bruk i strålebehandling av kreftsykdom, men aksepterte leveranse av «ProBeam 360» i kontraktsforholdet. Tvistetemaet var om oppdragsgiver hadde foretatt en ulovlig direkteanskaffelse på grunn av den etterfølgende endringen av leveransen.

Les mer om saken her.

Nytt fra KOFA

Les om de siste avgjørelsene her.

 

KOFAs forente saker 2021/1132, 2021/1180, 2021/1181 og 2021/1182

Tema: Oppsigelsesplikt ved ulovlig inngåtte kontrakter.

KOFA-sak 2023/19

Tema: Saklig klageinteresse. Ulovlig utvelgelseskriterium. Ulovlig tildelingskriterium.

 KOFA-sak 2022/1670

Tema: Tildelingsevaluering i strid med grunnleggende prinsipper.

KOFA-sak 2022/1678

Tema: Evalueringsmodell.

KOFA-sak 2022/1665

Tema: Avvisning av tilbud. Avklaring.

KOFA-sak 2022/1696

Tema: Avvisning av leverandør. Kvalifikasjonskrav.

KOFA-sak 2022/1643

Tema: Oppfyllelse av kvalifikasjonskrav. Kvalitetssikringssystem.

KOFA-sak 2022/1584

Tema: Avlysningsplikt.

Les om avgjørelsene her.

Større adgang til å samarbeide om tilbud

Den 1. juni 2023 publiserte Europakommisjonen nye retningslinjer for anbuds- og prosjektsamarbeid. De nye retningslinjene klargjør når to foretak må anses som potensielle konkurrenter, og åpner for at prosjektsamarbeid er lovlig i langt flere tilfeller enn det Konkurransetilsynets og norske domstolers praksis hittil har lagt til grunn.

Les mer om saken her.

 

 

Riktig god sommer fra alle oss i teamet for offentlige anskaffelser i Grette!

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs