Tilbake til nyheter

Offentlige anskaffelser: Større adgang til å samarbeide om tilbud

2. juli, 2023
Den 1.  juni 2023 publiserte Europakommisjonen nye retningslinjer for anbuds- og prosjektsamarbeid. De nye retningslinjene klargjør når to foretak må anses som potensielle konkurrenter, og åpner for at prosjektsamarbeid er lovlig i langt flere tilfeller enn det Konkurransetilsynets og norske domstolers praksis hittil har lagt til grunn.

I Konkurransetilsynets veileder er det lagt til grunn at et samarbeid er ulovlig dersom minst en av tilbyderne kan inngi et selvstendig tilbud på hele eller deler av kontrakten. Med andre ord, selv om et samarbeid er kommersielt og rasjonelt fornuftig, er det likevel ikke lovlig, dersom tilbyderne teoretisk sett kunne klart å håndtere kontrakten alene.

I kommisjonens nye retningslinjer slås det fast at det er den realistiske muligheten den enkelte tilbyder har til å gjennomføre en kontrakt alene, på det aktuelle tidspunktet, som er avgjørende. I denne vurderingen ses det bl.a. hen til både aktuell og fremtidig kapasitet, investeringsbehov og finansiell risiko.

Etter de nye retningslinjene vil det klare utgangspunktet være, at så lenge det kan dokumenteres at oppdragsgiver mottar et bedre tilbud gjennom samarbeidet enn det ellers ville fått, så er samarbeidet lovlig.

De nye retningslinjene trer i kraft i løpet av kort tid (forventet sommeren 2023). Gitt Konkurransetilsynets praksis om å tilpasse seg nye retningslinjer fra EU, kan det forventes justeringer også i Konkurransetilsynets praksis og veiledningsmateriell.

På bakgrunn av den norske praksis på området, har det tidligere kunnet være problematisk for norske leverandører å inngi tilbud på store og/eller langvarige kontrakter. Dette fordi slike kontrakter kan innebære uakseptabel kommersiell og finansiell risiko for enkeltaktører alene. I kraft av de nye retningslinjene, vil det være lettere for norske leverandører å inngi tilbud på slike kontrakter.

Les mer utførlig om temaet i våre artikler på anbud365.no og bygg.no.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs