Tilbake til nyheter

Lagmannsretten: Utested har rett til å fastsette høyere aldersgrenser enn minstekravene i alkoholloven

30. juni, 2024

Sakens bakgrunn

Sommeren 2017 vedtok Stortinget en helt ny likestillings- og diskrimineringslov, som utvider forbudet mot aldersdiskriminering til å gjelde alle samfunnsområder, herunder utelivsbransjen. Endringen førte til at Diskrimineringsnemnda fattet flere vedtak mot utesteder som hadde satt en høyere aldersgrense enn den som følger av lov eller forskrift om at dette innebar ulovlig aldersdiskriminering. Festiviteten Bar & Scene i Hamar var ett av utestedene som ble felt av Diskrimineringsnemda som følge av sin praksis. Eierne av utestedet gikk derfor til sak mot Staten med påstand om at 23-års aldersgrensen på utestedet var lovlig.

Lagmannsrettens vurdering

Utgangspunktet er at forskjellsbehandling på grunn av alder er ulovlig, med mindre forskjellsbehandlingen har et saklig formål, er nødvendig for å oppnå formålet og ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den som forskjellsbehandles, jf. likestillings- og diskrimineringsloven § 9 første ledd.

Det forelå enighet mellom partene om at aldersgrensen på 23 år som utestedet praktiserte på lørdager, utgjorde direkte forskjellsbehandling på grunn av alder etter likestillings- og diskrimineringsloven § 7. Spørsmålet for lagmannsretten var om forskjellsbehandlingen likevel var lovlig etter likestillings- og diskrimineringsloven § 9 første ledd.

Lagmannsretten bemerket at utestedets formål med å innrette sin drift mot et eldre publikum, som en del av et større konsept og av økonomiske årsaker, var saklig. Lagmannsretten viste deretter til at en aldersgrense på 23 år ivaretok formålet om ønsket kundesammensetning – og at aldersgrensen fremstod som en enkel og effektiv måte å oppnå formålet på. Endelig konkluderte lagmannsretten med at aldersgrensen ikke var uforholdsmessig inngripende overfor de som forskjellsbehandles, i dette tilfellet de i aldersgruppen mellom 20 og 23 år.

Lagmannsrettens konklusjon var at aldersgrensen på 23 år ikke var å anse som aldersdiskriminering.

Hva kan vi ta med oss fra denne saken?

Avgjørelsen har fått mye mediedekning og gir en viktig – og endelig – avklaring på et spørsmål som har fått mye oppmerksomhet etter at diskrimineringsloven trådte i kraft i 2018. Selv om utestedet i dette tilfellet hadde lov til å forskjellsbehandle grunnet alder, er det viktig å være oppmerksom på at avgjørelsen ikke innebærer at det er fritt frem for alle utesteder å sette opp aldersgrensen. Det må vurderes konkret i hvert tilfelle om formålet med aldersgrensen er legitim og forfølger en beskyttelsesverdig interesse.

Avgjørelsen kan leses her.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs