Tilbake til nyheter

Skatt og avgift – koronakrisen

16. mars, 2020

Svært mange bransjer og bedrifter opplever vanskelige økonomiske tider på grunn av bortfall av inntekter mv. som følge av virusutbruddet Covid-19 (koronavirus). Det er derfor behov for akutte og omfattende økonomiske tiltak for mange bransjer.

Stortinget har vedtatt en rekke tiltak på skatte- og avgiftsområdet i den senere tid. Vi vil i det følgende foreta en gjennomgang av de ulike tiltakene:

Arbeidsgiveravgift

Fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift for 2. termin er utsatt fra 15. mai til 15. august 2020.

Det er videre foreslått at arbeidsgiveravgiften skal senkes med 4 prosentpoeng i 2 måneder. For å kompensere for foretakene i sone 5 (0-sonen) har Stortinget gitt føringer på at det skal gis kompensasjon i en tilsvarende periode med 250 mill. kroner.

Forslag til redusert arbeidsgiveravgift vil legges frem i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2020.

Utsettelse med innbetaling av merverdiavgift

Fristen for innbetaling av merverdiavgift for første termin er utsatt fra 14. april 2020 til 10. juni 2020.

Utsettelsen gjelder merverdiavgift for januar og februar 2020, som i utgangspunktet forfaller til betaling 14. april 2020. Det vil ikke påløpe renter i perioden utsettelsen gjelder.

Utsettelse med innbetaling av merverdiavgift gjelder for alle næringsdrivende Det er ikke nødvendig å søke om utsettelse med betalingen.

Merk imidlertid at plikten til å innlevere mva-melding innen 14. april 2020 fortsatt gjelder. Utsettelsen gjelder kun betaling av utgående merverdiavgift. De næringsdrivende vil imidlertid ha rett til å få tilbakebetalt inngående merverdiavgift til gode.

Det vil imidlertid heller ikke ilegges tvangsmulkt dersom mva-melding for 1. termin 2020 innleveres for sent.

Lov om endring i skattebetalingsloven ble ferdig behandlet i Stortinget den 24. mars 2020 og sanksjonert i statsråd den 27. mars 2020. Departementet vil gi forskrift om utsatt betalingsfrist etter lovens ikrafttredelse.

Utsettelse med innbetaling av forskuddsskatt

Innbetaling av andre termin forskuddsskatt for selskaper som forfaller 15. april 2020 blir også utsatt.

Forfall utsettes automatisk.

Lov om endring i skattebetalingsloven ble ferdig behandlet i Stortinget den 24. mars 2020 og sanksjonert i statsråd den 27. mars 2020. Departementet vil også når det gjelder forskuddsskatt gi forskrift om utsatt betalingsfrist etter lovens ikrafttredelse.

Videre gis det utsettelse for innbetaling av forskuddsskatt for selvstendig næringsdrivende fra 15. mars til 1. mai. Denne utsettelsen fastsettes også i forskrift.

Midlertidig reduksjon av lav momssats fra 12 til 6 pst

Stortinget har vedtatt å redusere den lave momssatsen på 12 pst. til 6 pst. for perioden fra og med 1. april 2020 til og med 31. oktober 2020. Fra 1. november 2020 vil satsen igjen være 12 pst. Den lave momssatsen omfatter særlig aktører i reiseliv og kulturbransjen.

Den reduserte momssatsen omfatter følgende tjenester:

 • Persontransport
 • Utleie av rom i hotellvirksomhet mv.
 • Rett til å overvære kinoforestillinger
 • Adgang til utstillinger i museer mv.
 • Adgang til fornøyelsesparker mv.
 • Rett til å overvære idrettsarrangementer mv.
 • Transport av kjøretøy på ferge eller annet fartøy på innenlands veisamband

Leveringstidspunktet vil være styrende for hvilken sats som skal benyttes. Dette innebærer at dersom det for eksempel kjøpes billetter i perioden 1. april til 31. oktober 2020, som gjelder reise eller arrangement etter 31. oktober, skal det faktureres med satsen på 12 pst. Dersom det allerede er fakturert med 12 pst. for tjenester som leveres i perioden 1. april til 31. oktober 2020, antar vi at selger må kunne utstede kreditnota og ny faktura til kjøper med den lave satsen på 8 pst.

Reduksjon av merverdiavgiftssatser krever endring av regnskapssystemer og økt administrasjon relatert til utstedelse av kreditnotaer og nye fakturaer mv.

Skattedirektoratet har den 8. april 2020 avgitt en prinsipputtalelse om håndtering av satsendringen.

Tiltaket er ment å lette på de negative virkningene som virksomheter innenfor disse næringene opplever i forbindelse med virusutbruddet.

Om reduksjon av momssatsen vil ha noen likviditetsmessig effekt vil avhenge blant annet av varigheten av virusutbruddet og lengden av de strenge tiltakene. Virusutbruddet begrenser nettopp folks mulighet til å reise og å oppleve kinovisninger, museer, reiseliv mv. En rekke av disse aktørene har fått myndighetspålegg om å stenge virksomheten, og en reduksjon i momssatsen vil derfor ikke ha noen særlig økonomisk effekt. For andre aktører er omsetningen kraftig redusert. Vi antar at eventuell effekt av reduksjon i momssats først vil bli merkbar mot slutten av perioden. Videre antar vi at det vil være aktuelt å forlenge den lave momssatsen ut året.

Tilbakeføring av underskudd i 2020 mot beskattet overskudd i 2019 og 2018

Det gis en midlertidig adgang til å tilbakeføre inntil 30 mill. kroner av selskapsunderskudd i 2020 mot beskattet overskudd de to foregående årene. Normalt må slike underskudd fremføres og trekkes fra mot fremtidige overskudd. Ordningen omfatter bare aksjeselskap mv. som har gått fra overskudd i 2018 eller 2019, til underskudd i 2020. Avgrensingen sikrer at selskapene som nyter godt av tiltaket, også er egnet til å gå med overskudd.

Ordningen går ut på at det beregnes et skattefradrag på 22 pst. (25 pst. for finansskattepliktige virksomheter) på grunnlag av årets underskudd, begrenset til positiv alminnelig inntekt for de to foregående årene. Beløpet vil først bli utbetalt til bedriftene ved skatteoppgjørene i 2021. Samlet beløp for tilbakeføring i 2020 kan ikke overstige samlet overskudd, det vil si positiv alminnelig inntekt, for perioden 2018 til 2019. Som nevnt begrenses tilbakeføringsadgangen til et underskudd på 30 mill. kroner per selskap. Dette innebærer at skattefradraget vil være maksimalt 6,6 mill. kroner for de to årene. Underskudd til fremføring fra 2020 til senere år reduseres med et beløp tilsvarende det beløpet som ligger til grunn for skattefradraget.

En sikker refusjon av skatteverdien av et underskudd, forventes å gi positive likviditetsvirkninger ved at banker i en overgangsperiode blir mer villige til å yte kortsiktige lån til selskap som er utsatt for en midlertidig svekkelse.

Den midlertidige adgangen til å tilbakeføre begrenses til å gjelde underskudd for etterskuddspliktige skattytere, det vil si aksjeselskap og andre selskap og innretninger som i det vesentlige får inntekten fastsatt som for aksjeselskap.

Tilbakeføringsadgangen gjelder for selskap mv. som ikke er hjemmehørende i riket, men som er begrenset skattepliktig hit etter skatteloven § 2-3 første ledd bokstav b eller etter petroleumsskatteloven § 2, jf. § 1. Dette gjelder uavhengig av om selskapet mv. er hjemmehørende i en EØS-stat og uavhengig av om det er inngått skatteavtale med det aktuelle landet. Reglene gjelder uavhengig av hva slags virksomhet som utøves.

Ordningen gjelder underskudd oppstått i 2020. Med underskudd menes negativ inntekt etter alle fradrag, tillegg og årsoppgjørsdisposisjoner som danner grunnlag for alminnelig inntekt, herunder blant annet avgitt og mottatt konsernbidrag, anvendelse av fremførbart underskudd fra tidligere år og eventuell justering av inntekt etter rentebegrensningsregelen i skatteloven § 6-41 mv. For selskap som leverer skattemeldingen for aksjeselskap mv., vil underskudd fremkomme som negativt beløp i post 260 (post 265 for rederibeskattede selskap). Det stilles ikke krav om at underskuddet skriver seg fra virksomhet (næring). Også underskudd knyttet til passiv kapitalforvaltning omfattes.

Fradraget gis automatisk, uten noe krav fra skattyter.

Lov om endring i skattebetalingsloven ble vedtatt i statsråd den 27. mars 2020. Endringene trådte i kraft den 27. mars med virkning for inntektsåret 2020.

Utsatt innbetaling av formuesskatt for bedriftseiere

Formuesskatten må betales av eiere selv om bedriften går med underskudd. Noen eiere benytter utbytte fra selskapet til å betale formuesskatten. Når selskapet går med underskudd, kan utbytte ikke utdeles av overskuddet. Regjeringen ønsker å avhjelpe likviditetsutfordringene i virksomhetene og foreslår at eiere av bedrifter som går med underskudd, skal kunne utsette betalingen av formuesskatt. Da vil bedrifter med underskudd kunne slippe å betale utbytte til eiere for å dekke formuesskatt.

Det er nå innført en midlertidig ordning med utsatt betaling av formuesskatt på virksomhetsformue for inntektsåret 2020. Ordningen gjelder personlige skattytere som eier regnskapspliktig virksomhet med negativt årsresultat for inntektsåret 2020. Ordningen innebærer at skattyter kan søke om ett års utsatt innbetaling av formuesskatten for inntektsåret 2020 når den forfaller til betaling i 2021.

Lov om endring i skattebetalingsloven ble vedtatt i statsråd den 27. mars 2020. Endringene trådte i kraft den 27. mars med virkning for inntektsåret 2020.

Midlertidig opphevelse av flypassasjeravgiften og lufthavnavgifter

Flypassasjeravgiften for flyginger i perioden fra 1. januar 2020 til og med 31. oktober 2020 opphører. Tiltaket forventes å ha liten påvirkning på omfanget av flyginger i en periode hvor det er smittehensyn som i første rekke avgjør etterspørselen etter flyreiser. Derimot er tiltaket ment som en midlertidig lettelse for flyselskapene under utbruddet av koronaviruset. Flyselskapene vil få tilbakebetalt avgift som er innbetalt for flyginger i januar og i noen tilfeller også for flyginger i februar. Flypassasjeravgift for perioden fra og med 1. januar 2020 til og med 31. oktober 2020 som allerede er innbetalt, skal tilbakebetales til flyselskapene eller deres representanter.

Opphevingen av avgiften i perioden 1. januar 2020 til og med 31. oktober 2020 innebærer at avgiften oppheves både for flyginger som er påbegynt tidligere i år og for flyginger som påbegynnes i tiden frem til og med 31. oktober 2020. Det er uten betydning for avgiftsplikten når flybilletten ble solgt.

Regjeringen har også varslet midlertidig oppheving av samtlige lufthavnavgifter til og med 30. juni 2020.

Ulike oppfordringsvedtak fra flertallet i Stortinget

I tillegg til ovennevnte tiltak har Stortinget også fremsatt ulike oppfordringsvedtak i Innst. 216 S (2019– 2020), som de har bedt regjeringen om å vurdere.

 • Stortinget ber regjeringen innføre en midlertidig ordning med startavskrivning for saldogruppe d (bl.a. for industri) fra 20 til 30 pst., og ber regjeringen komme tilbake med dette i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2020.
 • Stortinget ber regjeringen etablere en egen midlertidig skattemessig saldogruppe for skip (utenfor tonnasjeskatteordningen) i nærskipsfart, med en avskrivningssats på 20 pst., og ber regjeringen komme tilbake med dette i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2020.
 • Stortinget ber regjeringen komme tilbake senest innen utgangen av april 2020 med forslag om å gjeninnføre det tidligere fritaket for CO2-avgift for ikke kvotepliktig sektor for elektrolyse og metallurgiske prosesser for industrien, og inngå en avtale der industrien går med på en gradvis opptrapping over en fireårsperiode.
 • Stortinget ber regjeringen utsette innbetaling av særavgifter for drivstoffbransjen til juni 2020.
 • Stortinget ber regjeringen utsette innbetaling av særavgifter for bryggerinæringen til juni 2020.
 • Stortinget ber regjeringen vurdere behovet for utsettelse av innbetalinger for andre særavgifter.
 • Stortinget ber regjeringen komme tilbake med et forslag om en ny modell for opsjonsbeskatning for oppstartselskaper, senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2020.

Vi kommer tilbake mer oppdatert informasjon underveis.

Gå til
 • Spisskompetanse
 • Mennesker
 • Cases
 • Kurs