Nyhetsbrev: Arbeidsliv

Mai 2020

Det ble nylig avsagt enstemmig dom av Høyesterett i den såkalte Vei Reno-saken som gjaldt spørsmålet om straffutmålingen for daglig leder ved overtredelse av bestemmelsene om overtidsarbeid og om daglig og ukentlig arbeidsfri overfor de ansatte. Selskapet Vei Reno drev med innsamling av husholdningsavfall, hvilket medførte store mengder overtidsarbeid. Selskapet hadde ikke inngått avtale med de tillitsvalgte om utvidet bruk av overtid.
Det følger av arbeidsmiljøloven § 15-11 at ved tvist om et arbeidsforhold lovlig er brakt til opphør har arbeidstaker rett til å fortsette i stillingen mens forhandlinger pågår. Dersom det er urimelig at arbeidsforholdet opprettholdes under sakens behandling kan retten likevel bestemme at arbeidstaker skal fratre sin stilling under forhandlingene etter krav fra arbeidsgiver. Spørsmål om fratreden ble behandlet av Eidsivating lagmannsrett i LE-2020-44399.
Ikke sjeldent oppstår det spørsmål ved om en overføring av hele eller deler av en virksomhet til en annen arbeidsgiver er å anse som en virksomhetsoverdragelse som omfattes av arbeidsmiljølovens regler. Reglene om virksomhetsoverdragelse i norsk rett er basert på EU-direktiv 2001/23. Det følger av arbeidsmiljøloven § 16-1 at med virksomhetsoverdragelse menes en «overføring av en selvstendig økonomisk enhet som beholder sin identitet etter overføringen». Spørsmålet om og vilkårene for virksomhetsoverdragelse ble nylig behandlet av EU-domstolen i sak C-298/18.
Bygg- og anleggsbransjen har i lengre tid ventet på ny byggherreforskrift. Etter flere utsettelser er endelig versjon ventet å bli offentliggjort i løpet av de nærmeste ukene. Den vil likevel ikke tre i kraft før 1. juli 2020. Basert på de to høringsrundene Arbeidstilsynet har gjennomført, ligger det an til en rekke endringer sammenlignet med dagens forskrift.
Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs