Tilbake til nyheter

Byggherreforskriften – ventetiden er snart over

5. februar, 2020

Bygg- og anleggsbransjen har i lengre tid ventet på ny byggherreforskrift. Etter flere utsettelser er endelig versjon ventet å bli offentliggjort i løpet av de nærmeste ukene. Den vil likevel ikke tre i kraft før 1. juli 2020. Basert på de to høringsrundene Arbeidstilsynet har gjennomført, ligger det an til en rekke endringer sammenlignet med dagens forskrift.

Endringene som er foreslått innebærer at den nye forskriften stiller strengere krav til byggherrens ansvar for kommunikasjonsflyt mellom aktørene, enn det som gjelder i dag.

Det er også knyttet en del spenning til et nytt dokumentasjonskrav. Byggherren må allerede sørge for at det under planleggingen og prosjekteringen av prosjektet settes av tilstrekkelig tid til prosjektering og utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjonene. Endringsforslaget går ut på at byggherren nå må dokumentere vurderingene som ligger til grunn for den tiden som blir satt av. Formålet med dokumentasjonskravet er å øke sikkerheten på bygge- eller anleggsplassen. Det gir byggherren et incentiv til faktisk å foreta en konkret vurdering av hva som er en realistisk og sikker tidsbruk for de enkelte fasene og arbeidsoperasjonene som skal utføres.

I de tilfellene hvor det det er tvil om byggherren har oppfylt sin plikt til å sette av tilstrekkelig tid til de ulike oppgavene, vil dokumentasjonskravet være til stor hjelp, blant annet for byggherrene, byggherrenes kontraktsparter og Arbeidstilsynet. Det samme vil det være i rettslige tvister, hvor dette er et tilbakevendende tema. Den pågående tvisten mellom Veidekke og Statens Vegvesen, hvor nettopp byggherrens ansvar for å sette av tilstrekkelig tid er hovedtemaet, viser at tematikken stadig er aktuell. Veidekke tapte saken mot byggherre Statens vegvesen i februar 2020, men har varslet anke.

Videre vil ny forskrift mest sannsynlig innebære strengere krav til byggherrens beskrivelse av risikoforhold i tilbudsgrunnlaget. Det er også foreslått å endre kravene om forhåndsmelding om bygge- eller anleggsarbeidet til Arbeidstilsynet. Endringen innebærer at meldingen må sendes inn når bygge- eller anleggsarbeidet varer mer enn 15 virkedager eller 250 dagsverk. Dette er en halvering av dagens krav. Formålet er å fange opp også de mindre prosjektene, og dermed flere prosjekter enn i dag.

Ny forskrift vil også ganske sikkert stille nye og strengere krav til habilitet og kompetanse for koordinator og byggherrens representant. Dette vil trolig få betydning både for de utførende som i dag tilbyr disse funksjonene, men også for de mange konsulentene som i dag påtar seg oppdrag som koordinator for prosjekteringsfasen (KP), koordinator for utførelsesfasen (KU) og byggherrens representant.

Grettes advokater har spesialkompetanse på byggherreforskriften og har også selv bidratt i høringsrundene. 1. februar 2020 tiltrådte Thorkil H. Aschehoug som partner i Grette. Han er tilbake i Grette etter å ha hatt stillingen som fagsjef for HMS i Byggenæringens Landsforening (NHO). Mange i bransjen kjenner ham også som foreleser på Koordinatorskolen og på den årlige KoordinatorCampen.

Grette ønsker å bidra til at det settes fokus på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i bygg- og anleggsbransjen. Så snart ny forskrift foreligger inviterer Grette sine klienter og andre til kurs og seminarer om ny byggherreforskrift.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs