Tilbake til nyheter

Fengselsstraff ved brudd på overtidsbestemmelsene (Vei Reno-saken)

8. mai, 2020

Det ble nylig avsagt enstemmig dom av Høyesterett i den såkalte Vei Reno-saken som gjaldt spørsmålet om straffutmålingen for daglig leder ved overtredelse av bestemmelsene om overtidsarbeid og om daglig og ukentlig arbeidsfri overfor de ansatte. Selskapet Vei Reno drev med innsamling av husholdningsavfall, hvilket medførte store mengder overtidsarbeid. Selskapet hadde ikke inngått avtale med de tillitsvalgte om utvidet bruk av overtid.

Etter tilsyn av Arbeidstilsynet ble det avdekket at overtidsbruken var svært omfattende, også utover grensene for hva som kan være tillatt etter dispensasjon fra Arbeidstilsynet eller etter utvidet avtale med de tillitsvalgte. På denne bakgrunn tok påtalemyndigheten ut tiltale om personlig straffansvar mot selskapets daglige leder. Til tross for at det aldri før har blitt ilagt fengselsstraff for tilsvarende overtredelser kom tingretten til at daglig leder skulle ilegges fengselsstraff på ett år og tre måneder og lagmannsretten ila fengselsstraff i ni måneder. Straffutmålingen ble anket til Høyesterett.

Onsdag 12. februar falt dommen fra Høyesterett hvor straffen for overtredelse av bestemmelsene om overtidsarbeid og om daglig og ukentlig arbeidsfri ble fastsatt til fengsel i 120 dager, hvilket er en vesentlig straffereduksjon fra de tidligere instanser.

Allmennpreventive hensyn tilsa at det ble reagert med fengselsstraff, men Høyesterett mente den utmålte straffen måtte vesentlig reduseres da det ikke var ilagt fengselsstraff for slike overtredelser tidligere. I sin vurdering av straffutmålingen ble det vektlagt at brudd på arbeidstidsbestemmelsene fortsatte selv etter Arbeidstilsynets første tilsyn. I tillegg viste Høyesterett til at selskapets HR-ansvarlige gav løpende tilbakemelding om problemene knyttet til overtidsbruken, uten at dette ble hensyntatt av ledelsen. Bruddene fremstod derfor som forsettlige og systematiske, og de hadde skjedd over en viss tid. Det lange tidsforløpet i saken førte til en viss straffereduksjon som følge av ekstrabelastningen det medfører for domfelte.

Dommen kan tas til inntekt for at brudd på arbeidstidsbestemmelsene kan medføre personlig straffansvar og fengselsstraff for daglig leder, og illustrerer viktigheten av å agere når det opplyses om brudd på overtidsbestemmelsene, enten det er fra HR-ansvarlig internt i selskapet eller fra Arbeidstilsynet, samt føre kontroll med overtidsarbeid.

Grettes arbeidslivsavdeling bistår jevnlig så vel private som offentlige arbeidsgivere med rådgivning relatert til overholdelse av arbeidsmiljølovens offentligrettslige regelverk, herunder bla. arbeidstid. Vi yter jevnlig også bistand i saker som involverer Arbeidstilsynet og politi/påtalemyndighet. Ta kontakt med advokat/partner Thorkil H. Aschehoug for mer informasjon.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs