Tilbake til nyheter

Arbeidstaker som utgjør en sikkerhetsrisiko kan miste retten til å stå i stilling (LE-2020-44399)

8. mai, 2020

Det følger av arbeidsmiljøloven § 15-11 at ved tvist om et arbeidsforhold lovlig er brakt til opphør har arbeidstaker rett til å fortsette i stillingen mens forhandlinger pågår. Dersom det er urimelig at arbeidsforholdet opprettholdes under sakens behandling kan retten likevel bestemme at arbeidstaker skal fratre sin stilling under forhandlingene etter krav fra arbeidsgiver. Spørsmål om fratreden ble behandlet av Eidsivating lagmannsrett i LE-2020-44399.

Saken gjaldt oppsigelse av en flyarbeider ved Gardermoen lufthavn som arbeidet med transport av bagasje og gods på flyplassen. Bakgrunnen for oppsigelsen var seks kritikkverdige episoder hvor arbeidstakeren skal ha begått brudd på sikkerhetsbestemmelser og -rutiner som har medført fare for skade på både kollegaer og passasjerer. Arbeidstakeren hadde blant annet rygget inn i et kjøretøy ved frakt av bagasje, hatt sammenstøt med en varebil under vingen på flyet, kjørt utenfor den røde sperrelinjen og bak et fly som rygget ut for take-off, samt feilaktig sendt en kolli med våpen og ammunisjon til det ordinære transportbåndet fremfor som spesialbagasje. Arbeidstakeren hevdet at oppsigelsen var ugyldig og ønsket å fortsette i sin stilling mens saken pågikk. Lagmannsretten skulle dermed ta stilling til om de nevnte forholdene gjorde det urimelig at arbeidsforholdet ble opprettholdt under behandlingen av oppsigelsens gyldighet.

En enstemmig Eidsivating lagmannsrett sluttet seg til tingrettens vurdering og kom til at det ville være urimelig at arbeidsforholdet ble opprettholdt under sakens behandling, jf. Arbeidsmiljøloven § 15-11 andre ledd. Retten vektla at saken gjaldt «et uvanlig stort antall kritikkverdige episoder over relativt kort tid» hvor arbeidstakeren selv var å bebreide for hendelsene. Det var blitt gitt flere advarsler og retten poengterte viktigheten av å ha ansatte som tar sikkerhetsaspektet på alvor på en flyplass. Det fantes heller ikke andre arbeidsoppgaver arbeidstakeren kunne utføre som stiller mindre krav og fokus på sikkerhet. Retten viste også til arbeidstakerens lange ansiennitet og ulempene oppsigelsen ville medføre sett i lys av hans alder og familiesituasjon, men at dette fra arbeidsgiverens side ble imøtegått ved å avtale en ordning som sikret arbeidstaker lønn for en lengre periode. På denne bakgrunn kom retten til at det ville være urimelig å opprettholde arbeidsforholdet under sakens behandling.

Dommen illustrerer at det kan være urimelig at arbeidsforholdet opprettholdes under sakens behandling dersom arbeidstaker stadig begår brudd på sikkerhetsbestemmelser og utgjør en sikkerhetsrisiko for seg selv eller andre, flere advarsler til tross. Dette særlig i bransjer eller på arbeidsplasser der sikkerhetsmessige hensyn er av høy viktighet. Da kan arbeidstaker måtte fratre sin stilling. Det bemerkes for ordens skyld at spørsmål om fratreden vil bero på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs