Energi

Som følge av Coronaviruset (Covid-19) ser vi at energibransjen står overfor nye og utfordrende problemstillinger hver dag. Dette gjelder både hvordan dagens situasjon spiller inn i vurderingen av gjeldende regelverk og kontrakter, men ikke minst hvordan de løpende tiltakene regjeringen iverksetter, vil påvirke det enkelte selskapet. Flere selskaper inngikk entreprise- og leverandørkontakter på et tidspunkt da en pandemi var helt utenkelig. Nå stilles det spørsmål om force majeure-klausuler i den enkelte kontrakt utløses av Corona-situasjonen, og hva dette innebærer. Samtidig opplever vi at flere er usikre på hvordan de skal håndtere den daglige driften av selskapet i lys av de innskrenkende tiltakene regjeringen har iverksatt, men også hvilke økonomiske tiltak de kan benytte seg av. Vi opplever også at flere henvender seg til oss med spørsmål om alt fra smitte på byggeplassen, til planlagte og pågående anskaffelser under dagens situasjon, og da særlig for kraftforsyningen. Vi følger nøye med på regjeringens arbeid, og rådgir våre klienter så de på en best mulig måte kan sikre og håndtere fortsatt drift, i lys av både eksisterende og planlagte juridiske og økonomiske virkemidler.
Olje- og energidepartementet (OED) har sendt på høring forslag til endringer i kravene til funksjonelt skille for nettforetak, som skal gjelde fra 1. januar 2021. Høringsnotatet gjelder hvem som er omfatter av kravene til funksjonelt skille.
I disse dager er det en rekke bekymringer omkring hvordan koronaviruset vil påvirke ulike bransjer. I bygge- og anleggsbransjen har mange entreprenører leveranser eller komponenter av leveranser som bestilles fra land som er hardt rammet av viruset, noe som kan føre til forsinkelser. Samtidig blir flere arbeidstakere satt i karantene, som kan ramme prosjektets fremdrift.
Tiltakene som er iverksatt for å begrense spredningen av COVID-19-viruset vil i tiden fremover medføre utfordringer for mange virksomheter i ulike bransjer. Styret og daglig ledelse har ansvaret for å styre og ha kontroll over selskapet. Dette ansvaret skjerpes i kritiske faser.
Stortinget vedtok den 26. mai Midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19. Loven gjør inntak fra kravet om avholdelse av fysiske styremøter og generalforsamlinger i aksjeloven og allmennaksjeloven, samvirkeloven, selskapsloven, stiftelsesloven og statsforetaksloven.
Grettes arbeidsrettsadvokater presentere her "fem kjappe" for ledere, arbeidsgivere og virksomheter. For øvrig anbefaler vi å sjekke temalisten der Grettes arbeidslivsavdeling gjennomgår og besvarer en lang rekke praktiske, koronarelaterte problemstillinger.
For konkurranser som ennå ikke er kunngjort, har oppdragsgivere nå en mulighet til å sørge for klargjøringer av konkurransedokumentene, som igjen kan gi flere tilbud eller hindre høye risikopåslag og vanskelige avvisnings- og evalueringsvurderinger. Praktiske utfordringer kan også unngås.
I pågående anskaffelser kan koronarestriksjoner skape utfordringer, både fordi praktiske hindringer forsinker gjennomføringen – men også fordi behovet for forutberegnelighet for leverandørene må veies mot hensynet til forbudet mot vesentlige endringer av konkurransedokumentene.
Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs