Tilbake til nyheter

Olje- og energidepartementet foreslår endringer i grensen for funksjonelt skille for nettforetak, og åpner for utsettelse av kravet til selskapsmessig og funksjonelt skille etter søknad

14. april, 2020

Olje- og energidepartementet (OED) har sendt på høring forslag til endringer i kravene til funksjonelt skille for nettforetak, som skal gjelde fra 1. januar 2021. Høringsnotatet gjelder hvem som er omfatter av kravene til funksjonelt skille.

Det foreslås at kravene til funksjonelt skille kun skal gjelde for nettforetak som har flere enn 10 000 nettkunder. Endringen er en oppfølging av Regjeringens politiske plattform (Granavolden-erklæringen).

OED foreslår også å oppheve bestemmelsen i energiloven som sier at Reguleringsmyndigheten for energi (RME) kan fastsette supplerende vilkår om selskapsmessig og funksjonelt skille. Dette begrunnes med at bestemmelsen blir overflødig ved siden av reguleringen av det samme i energiloven med forskrifter.

Høringsfristen er satt til 1. juli 2020.

Forslag til utfyllende regler om selskapsmessig og funksjonelt skille i energilovforskriften, ble sendt på høring av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i juni 2019, med høringsfrist 8. november 2019. Forslaget til forskrift følges opp som en egen sak.

Utsettelse av kravet til selskapsmessig og funksjonelt skille etter søknad

På bakgrunn av utfordringer kraftbransjen opplever som følge av Korona-pandemien, har OED har i brev av 6. april 2020 svart på henvendelsen fra DistriktsEnergi, Samfunnsbedriftene og Energi Norge av 31. mars 2020, vedrørende muligheter for unntak fra krav om selskapsmessig og funksjonelt skille.

Kravene til selskapsmessig og funksjonelt i energiloven §§ 4-6 og 4-7 har bestemmelser om at departementet kan dispensere fra kravene i «særlig tilfelle».

OED konkluderer med at utfordringer, oppstått som en konsekvens av pandemien, etter omstendighetene kan representere et «særlig tilfelle» som nevnt i forarbeidene. OED tilføyer imidlertid at dette må vurderes konkret i hver enkelt sak – med andre ord etter søknad. Departementet legger videre til grunn at det først og fremst er aktuelt å gi tidsbegrensede dispensasjoner.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs