Tilbake til nyheter

Innleiesaken: Høyesteretts ankeutvalg opphever Borgarting lagmannsretts kjennelse – bemanningsbyråene ber om henvisning til EFTA-domstolen

10. april, 2024

I 2023 saksøkte en rekke bemanningsselskaper staten (den såkalte «innleiesaken») som følge av nye restriksjoner på innleie i arbeidsmiljøloven som trådte i kraft 1. april 2023. Bemanningsselskapene mener de nye reglene ikke kan håndheves da de er i strid med EØS-avtalen. Siste nytt i saken er en kjennelse fra Høyesteretts ankeutvalg avsagt 25. mars 2024 (HR-2024-581-U), som gir saksøkerne medhold.

Innleiesaken gjelder en midlertidig forføyning for å stanse regjeringens nye innleierestriksjoner. Forføyningssaken adresserer flere interessante temaer, blant annet det rettslige handlingsrommet for å stanse en formell lov ved en midlertidig forføyning. Saken går nå tilbake til lagmannsretten for ny behandling. Saksøkerne vil i den forbindelse anmode lagmannsretten om at saken henvises til EFTA-domstolen, etter EFTA-domstolens ekstraordinære hasteprosedyre.

Forføyningssaken er den første av tre rettsprosesser som adresserer innleierestriksjonene. Parallelt med forføyningssaken har EFTAs overvåkingsorgan (ESA) åpnet formell traktatbruddsak mot Norge, hvor de i et åpningsbrev av juli 2023 fant at innleiereglene er i strid med EØS’ tjenesteregler. ESA åpnet sak under tre uker etter at Oslo tingrett kom til motsatt resultat i forføyningssaken. Forføyningssaken og ESAs sak mot Norge henger sammen i den forstand at det er nødvendig med en forføyning i påvente av ESAs avklaring. I tillegg finnes det et separat og uavhengig erstatningssøksmål som står for Oslo tingrett, som ble igangsatt i kjølvannet av ESAs åpningsbrev.   

Status i innleiesaken og forholdet mellom sakene

Bakgrunnen for saken er lovligheten av to lov- og forskriftsendringer som setter betydelige begrensninger på virksomheters adgang til å leie inn arbeidstakere fra bemanningsforetak. Endringene har særlig betydning for arbeidstakere fra andre EØS-land sin mulighet til å ta del i det norske arbeidsmarkedet. Konkret gjelder sakskomplekset følgende to tiltak:

  • Arbeidsmiljøloven § 14-12 (1): Adgangen til innleie fra bemanningsforetak ved arbeid av midlertidig karakter oppheves (kjerneområde for innleie fra bemanningsforetak).
  • Forskrift om innleie fra bemanningsforetak § 4: Det innføres et totalforbud mot innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold.

En rekke bemanningsforetak begjærte stans i innføringen av de nye restriksjonene på innleie i en midlertidig forføyning av 13. juni 2023 til Oslo tingrett. Saksøkerne anførte at de nye reglene var i strid med EØS-avtalen, som ulovlige restriksjoner på en velfungerende og viktig næring. De nye reglene fikk full virkning 1. juli 2023.

Begrunnelsen er at de nye innleiereglene, som vurderes som ulovlige, legger meget store begrensninger på bemanningsforetakenes virksomhet. De nye innleiereglene er da også en implementering av regjeringens målsetning som nedfelt i Hurdalplattformen om «å begrense bemanningsbransjens omfang og rolle». Bemanningsforetakene fremhever i den forbindelse at regjeringen i stor grad har mistenkeliggjort en hel næring – en næring som er svært viktig for et velfungerende arbeidsmarked og næringslivet generelt, spesielt ved arbeid og prosjekter av midlertidig karakter. Regjeringens politikk har og vil medføre nedleggelser, bortfall av arbeidsplasser og oppsigelser av ansatte, da særlig av personer fra andre EØS-land, som regjeringen selv definerer som en sårbar gruppe. Innleiereglene er meget viktige for et smidig og velfungerende arbeidsmarked.

Oslo tingrett vurderte lovligheten av de nye innleiereglene og konkluderte 30. juni 2023 med at reglene ikke var i strid med EØS-avtalen. Kort tid etter Oslo tingretts avgjørelse, og etter å ha mottatt og gjennomgått avgjørelsen til den norske domstolen, åpnet EFTAs overvåkingsorgan (ESA) traktatbruddsak mot Norge 19. juli 2023. ESA har inntatt de samme standpunkter og har de samme anførsler som saksøkerne, og har konkludert med at de nye restriksjonene på innleie er EØS-rettslig ulovlige. Gitt forføyningssaken og de prinsipielle avklaringer i åpningsbrevet fra ESA, kunne staten valgt å avvente eller stanse innføringen av de nye restriksjonene til det foreligger en endelig rettslig avklaring i ESA-sporet. Staten har imidlertid valgt ikke å komme næringslivet i møte.

Tingrettens avgjørelse ble anket til Borgarting lagmannsrett, som kun vurderte ett vilkår: Om saken har et tilstrekkelig grenseoverskridende element for EØS-rettens anvendelse. I en kjennelse av 15. desember 2023 kom lagmannsretten til at dette vilkåret ikke var oppfylt.

Borgarting lagmannsretts avgjørelse ble påanket til Høyesterett med anførsler relatert til feilaktig lovforståelse og alvorlige saksbehandlingsfeil, og Høyesteretts ankeutvalg opphevet lagmannsrettens kjennelse 25. mars 2024. Ankeutvalget valgte å sende saken tilbake til Borgarting lagmannsrett for ny behandling.

Neste steg

Innleiesaken er per nå til ny behandling i Borgarting lagmannsrett.

I lys av det totale sakskomplekset vil bemanningsforetakene anmode lagmannsretten om å henvise sakens EØS-rettslige spørsmål til EFTA-domstolen, da under den noe ekstraordinære hasteprosedyren. Dette anses nødvendig i lys av ESAs syn på saken og blant annet for å unngå EØS-stridige og feilaktige avgjørelser i norske domstoler.

Det er opp til lagmannsretten om de vil henvise sakens EØS-rettslige problemstillinger til EFTA-domstolen, noe de valgte ikke å gjøre ved forrige behandling høsten 2023. EFTA-domstolen har allerede visse deler av sakskomplekset til behandling som en foreleggelse fra Oslo tingrett i det separate erstatningssøksmålet. ESAs traktatbruddsak mot Norge går parallelt, imidlertid slik at ESA nødvendigvis vil hensynta eventuelle rettsavklaringer fra EFTA-domstolen.

Grette representerer bemanningsselskapene. Grettes klienter er Sonar AS, Stolt AS, North Personell AS, AM Direct AS, BackUp Byggpersonell AS, Concentra Bygg & Industri AS, Pecus AS, Send Bemanning AS, Sikker Bemanning AS, Svane Bemanning AS, Clockwork Bemanning AS, People of Norway AS, Skuteviken Personell AS, Aktiv Bemanning Norge AS, Rekrutteringshuset Mork AS og Atec Bemanning AS.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs