Skatt og avgift

Gulating lagmannsrett har i en nylig avsagt dom lagt til grunn at de strenge tidsfristene som avgiftsmyndighetene har praktisert i mange år for overdragelse av justeringsforpliktelser i justeringsavtaler, er lovstridig. Det er tilstrekkelig at justeringsavtalen inngås innen 3 år etter at overdragelsen har funnet sted, og ikke innen oppgavefristen for den avgiftstermin overdragelsen skjer, slik myndighetene har hevdet. Næringsdrivende som har tilbakeført merverdiavgift som følge av fristoversittelse kan kreve merverdiavgift tilbakebetalt fra staten, dersom dommen blir stående. Kravet bør fremmes snarest for å unngå risiko for eventuell foreldelse i påvente av at rettskraftig dom foreligger.
Finansdepartementet har gitt nye retningslinjer som justerer uheldige MVA-konsekvenser av leiefritak-/utsettelse. Utleiere som vurderer slike tiltak bør hensynta MVA-konsekvenser.
Svært mange bransjer og bedrifter opplever vanskelige økonomiske tider på grunn av bortfall av inntekter mv. som følge av virusutbruddet Covid-19 (koronavirus). Det er derfor behov for akutte og omfattende økonomiske tiltak for mange bransjer.
Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs