Tilbake til nyheter

MVA-konsekvenser av leiefritak/-utsettelse

22. april, 2020

Finansdepartementet har gitt nye retningslinjer som justerer uheldige MVA-konsekvenser av leiefritak-/utsettelse. Utleiere som vurderer slike tiltak bør hensynta MVA-konsekvenser.

Utgangspunkt

Utleiere vurderer i disse dager å hjelpe leietakere gjennom koronasituasjonen, med betalingsutsettelse, leiefritak, leiereduksjon eller en kombinasjon av disse.

For frivillig registrerte utleiere av fast eiendom er utgangspunktet at utleier må beregne og betale merverdiavgift på husleien selv om leietaker innvilges leiefritak, leiereduksjon eller betalingsutsettelse. Utleier må derfor som utgangspunkt innbetale merverdiavgift til staten basert på ordinær leie.

Disse konsekvensene er uheldig og urimelig i den pågående koronasituasjonen. Finansdepartementet har i et brev av 8. april 2020 avklart flere spørsmål knyttet til koronakrisen etter henvendelser fra ledende aktører innen næringseiendom. Uttalelsen justerer nevnte utgangspunkter og gir utleiere flere fordeler.

Finansdepartementets nye retningslinjer

Leiefritak: Skattemyndighetene vil som hovedregel akseptere en midlertidig reforhandling av markedsprisen gjennom en rabatt som følge av koronasituasjonen. Beregningsgrunnlaget for merverdiavgiften kan da endres til midlertidig ny avtalt husleie.

Merk at leiefritak og leierabatt for mars, april og mai kan påvirke hvor stort tilskudd leietaker kan få under statens tilskuddsordning, slik at netto-effekten av utleiers tilskudd blir lavere. Les mer om tilskuddsordningen her.

Betalingsutsettelse: Utleiers utfordringer med hensyn til manglende betaling fra leietaker ivaretas ifølge Finansdepartementet best gjennom utsettelse av gjeldende betalingsfrister for skatt og merverdiavgift, og ikke ved en utvidelse av gjeldende regelverk for tilbakebetaling av merverdiavgift gjennom ordningen med tap på krav. Det er gitt utsatt betalingsfrist for merverdiavgiftsperioden januar og februar 2020, til 10. juni 2020. Eventuelt ytterligere utsettelser for innbetaling av merverdiavgift vil bli vurdert. Vurderingen av hva som vil være hensiktsmessige tiltak vil bero blant annet på hvordan virusutbruddet/økonomien utvikler seg og på hvilke andre tiltak som iverksettes.

Utleiers fradragsrett: En midlertidig periode med betalingsfritak for leietaker som følge av koronasituasjonen vil ikke ha konsekvenser for utleiers fradragsrett for inngående merverdiavgift. Eiendommen anses kontinuerlig utleid og dermed omfattet av utleiers frivillige registrering også i denne perioden.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs