Tilbake til nyheter

Ny kompensasjonsordning for foretak med stort omsetningsfall

18. november, 2020

Myndighetene har foreslått å utvide kompensasjonsordningen for foretak med stort omsetningsfall som følge av Korona-situasjonen. Den utvidede ordningen skal gjelde fra 1. september til 28. februar.

Som den gjeldende kompensasjonsordningen (for mars til august) skal foretak som er omfattet få en kontantstøtte til dekning av uunngåelige faste kostnader også for september til februar. Den nye ordningen er godkjent i statsråd, men må også vedtas i Stortinget og godkjennes av ESA. Det kan komme endringer, men det er grunn til å tro at store deler vil bli gjeldende.

Utleiere og leietakere bør allerede nå være oppmerksom på at leiefritak kan redusere leietakers krav på tilskudd under ordningen. Dette bør for eksempel vurderes hensyntatt og regulert i tilleggsavtaler om leiefritak på grunn av likviditetsproblemer.

Ordningen erstatter sannsynligvis den varslede kompensasjonsordningen for reiselivet. Den nye kompensasjonsordningen bygger på den tidligere kompensasjonsordningen, og gjelder de samme næringene.

Sentrale punkter å merke seg i den nye ordningen:

 • Ordningen skal gjelde fra 1. september 2020 til 28. februar 2021. Støtten skal beregnes for to måneder av gangen. Søknad for de to første periodene (altså september – desember) skal sendes samlet i januar 2021. Søknad for januar og februar 2021 skal sendes i mars 2021.
 • Det er en forutsetning for støtte at man har hatt et omsetningsfall på minst 30 % sammenliknet med tilsvarende periode året før.
 • Ordningen skal dekke en andel av faste uunngåelige kostnader; 70 % for september-oktober, 85 % for november-desember, og 80 % for januar-februar.
 • Støtten beregnes med utgangspunkt i faste, uunngåelige kostnader, ganget med omsetningsfall i prosent (sammenliknet med tilsvarende periode året før), og ganget med en justeringsfaktor (dekningsprosent). Er justeringsfaktoren f.eks. 0,7 vil ordningen dekke inntil 70 % avhengig av omsetningsfallet. Et foretak med 50 % omsetningsfall får dekket 35 % av kostnadene, mens et foretak med 100 % omsetningsfall får dekket 70 % av kostnadene.
 • Regjeringen foreslår at beregnet tilskuddsbeløp opp til 30 millioner kroner per kalendermåned skal utbetales i sin helhet. For beregnet tilskuddsbeløp som overstiger 30 millioner kroner, er beløpet foreslått avkortet med en faktor på 0,5. Maksimalt tilskudd per måned per foretak/konsern foreslås satt til 80 millioner kroner.
 • Til forskjell fra den tidligere kompensasjonsordningen som gjaldt fra mars og ut august 2020, er det ikke foreslått noen sesong- eller vekstfaktor som skal inngå i beregning av tilskudd.
 • Kompensasjonsordningen er hittil blitt forvaltet av Skatteetaten, men skal nå forvaltes av Brønnøysundregistrene. Søknad skal skje gjennom Altinn.

Myndighetene har også foreslått å gi kompensasjon for karanteneutgifter for bedrifter med innleid utenlandsk arbeidskraft som ikke benytter offentlige karantenehotell. Det er foreslått et sjablongbeløp per arbeidstaker per døgn i karantene, med en sats på 800–1000 kroner.

Videre er det foreslått å gi kompensasjon til publikumsåpne arrangementer som måtte avlyses eller nedskaleres pga. Korona-situasjonen, for perioden 5. mars til 31. desember 2020. Ordningen gjelder arrangementer med minumum 500 deltakere, og som har regional eller nasjonal verdi. Det foreslås utbetalt 60 % av faktisk underskudd, hvor 20 % av tilskuddet gis med betingelse om at en skal avholde et lignende arrangement i fremtiden. Støtten avkortes mot annen koronarelatert støtte, dersom denne dekker de samme kostnadene.

For øvrig er det ikke varslet andre endringer fra den opprinnelige kompensasjonsordningen. Se vår artikkel om denne her

Gå til
 • Spisskompetanse
 • Mennesker
 • Cases
 • Kurs