Tilbake til nyheter

Tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall

17. april, 2020

Myndighetene har vedtatt en tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall som følge av Korona-situasjonen. Foretak som er omfattet får en kontantstøtte til dekning av uunngåelige faste kostnader.

Utleiere og leietakere bør være oppmerksom på at leiefritak kan redusere leietakers krav på tilskudd under ordningen. Utleiere kan også benytte seg av ordningen, idet reduksjon i leieinntekter omfattes av ordningen. Omsetningsleie er imidlertid ikke omfattet av tilskuddsordningen.

Skatteetaten åpnet den 18. april for søknader om tilskudd. Søknader kan inngis her https://kompensasjonsordning.no/, og det er publisert en veileder for søking på samme plass.

I forskrift den 17. april har Finansdepartementet gitt utfyllende regler tilskuddsordningen, blant annet virkeområde, vilkår for tilskudd og tilskuddets størrelse. Forskriften kan leses her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-04-17-820

Nedenfor oppsummerer vi hovedtrekkene i tilskuddsordningen. Merk at det er dels omfattende særreguleringer i forskriften, og foretak bør sette seg inn i alle reguleringene for å oppnå riktig beregnet tilskudd.

Hovedtrekkene i tilskuddsordningen  

Virkeområde:

 • Gjelder for mars, april og mai 2020 (kan forlenges)
 • Gjelder for foretak registrert i Foretaksregisteret som er skattepliktig i Norge (og ENK hvis foretaket er innehavers hovedinntektskilde)

Vilkår for tilskudd

 • Foretaket har hatt minst 1 ansatt siden 1. mars 2020, og en ansatt må ha utbetalt lønn i februar eller mars (for ENK må det ha vært innehavers hovedinntektskilde, 50%)
 • Foretaket har hatt stort omsetningsfall (20% for mars, 30 % for april og mai).
 • Foretaket utøver lovlig virksomhet
 • Foretaket er ikke under konkursbehandling

Tilskuddets størrelse

 • Fastsettes på grunnlag av omsetningsfall og faste uunngåeelige kostnader i den måneden tilskuddet gjelder.

Tilskudd skal beregnes etter følgende metode: Tilskudd = Omsetningsfall i % × (uunngåelige faste kostnader – egenandel NOK 10 000) × justeringsfaktor på 0,8 (0,9 for foretak som anses stengt av staten).

Beregning av omsetningsfall:

 • Omsetningsfall settes til prosentvis forskjell mellom normalomsetning og faktisk omsetning per måned. Normalomsetning skal ta utgangspunkt i omsetningen for samme måned i 2019.
 • Foretak etablert mindre enn ett år før den kalendermåneden det søkes tilskudd for, skal gjennomsnittsberegne omsetning for januar og februar 2020 som grunnlag for hva som er normalomsetning. Dette gjelder også foretak som på grunn av omstrukturering ikke kan finne den relevante omsetningen for ett år siden til sammenligningen.

Uunngåelige faste kostnader

 • Leie av lokaler, men begrenset til kostnad for næringslokaler. Omsetningsleie omfattes ikke.
 • i Næringsoppgave 1, leasingleie av bil
 • Lys og varme
 • Renovasjon, vann, avløp, renhold, men bare i den grad kostnaden utgjør offentlige avgifter og gebyrer
 • Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l.
 • Fremmed tjeneste (regnskap, revisjonshonorar, rådgivning o.l.), men begrenset til kostnad for revisjon og regnskap
 • Elektronisk kommunikasjon, porto mv.
 • Forsikring og avgift på transportmidler
 • Kontingenter, men bare i den grad kostnaden er fradragsberettiget
 • Forsikringspremie
 • Enkelte påløpte rentekostnader på gjeld

Vi anbefaler foretak som ønsker å søke om tilskudd å starte med å finne fram dokumentasjon for omsetningsnedgang og hvilke uunngåelige faste kostander foretaket har. Forskriften inneholder dels detaljerte særreguleringer, og det kan være utfordrende for foretak å treffe riktig på beregningene.

Grettes næringseiendomsteam er klare for å gi veiledning til utleiere og leietakere som ønsker å benytte seg av ordningen, eller ønsker å vurdere tilskuddsordningens konsekvenser for avtaler om leiereduksjon eller utsettelser.

Gå til
 • Spisskompetanse
 • Mennesker
 • Cases
 • Kurs