Tilbake til nyheter

Regjeringen foreslår innskrenkninger i adgangen til innleie fra bemanningsforetak

20. juni, 2022
Den 17. juni 2022 la regjeringen frem forslag til endringer i reglene om inn- og utleie fra bemanningsforetak.

Videre har regjeringen foreslått en ny forskrift hvor det fra og med 2023 vil bli et generelt forbud mot innleie fra bemanningsforetak til byggenæringen i Oslo, Viken og tidligere Vestfold. Begrunnelsen for endringene er regjeringens mål om et arbeidsliv hvor hovedregelen er hele og faste stillinger – i et topartsforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Les mer her.

Departementet foreslår et geografisk avgrenset forbud mot innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold. Forslaget vil følge av forskrift.

Videre er det foreslått å fjerne adgangen innleie fra bemanningsforetak når arbeidet er av midlertidig karakter. Det vil fortsatt være adgang til å leie inn fra bemanningsforetak ved vikariater og ved avtale med tillitsvalgte dersom virksomheten er bundet av tariffavtale med fagforening med innstillingsrett (i praksis et fagforbund med minst 10.000 arbeidstakere som medlemmer). Reglene om innleie fra produksjonsbedrifter endres ikke.

Ytterligere er følgende endringer forslått:

  • Innleide arbeidstakere får rett til fast ansettelse hos innleier etter tre år, uavhengig av grunnlaget for innleie.
  • Etablering av en godkjenningsordning for bemanningsforetak
  • Lovfesting og skjerping av grensen mellom innleie og entreprise.

Det tas sikte på at endringene skal tre i kraft fra 2023, men for enkelte endringer kan det bli nødvendig med overgangsregler eller senere ikrafttredelse.

De foreslåtte innstrammingene vil innebære mindre fleksibilitet i arbeidslivet og flere virksomheter vil måtte tenke nytt om hvordan de skaffer seg arbeidskraft. Virksomheter som tidligere har leid inn arbeidskraft fra bemanningsforetak, vil heretter måtte skaffe arbeidskraften på annet vis, f.eks. gjennom midlertidig ansettelse, innleie fra produksjonsbedrifter, økt overtidsbruk, eller gjennom økt grunnbemanning av faste ansatte.

Endringene kommer i tillegg til de allerede vedtatte lovendringene om å fjerne den generelle adgangen til midlertidig ansettelse i inntil 1 år, og gjeninnføringen av kollektiv søksmålsrett ved ulovlig innleie. Arbeids- og inkluderingsdepartementet har også fremlagt et forslag om å styrke retten til heltidsstillinger.

 

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs