Tilbake til nyheter

Praktiske arbeidsrettslige spørsmål knyttet til avvikling av påskeferie

31. mars, 2020

Når kan arbeidstaker kreve å få utsatt ferie grunnet koronaepidemien? Vi ser nærmere på praktiske arbeidsrettlige spørsmål knyttet til avvikling av påskeferie.

Når kan arbeidstaker kreve å få utsatt ferie grunnet koronaepidemien?

Kan en ansatt kreve avtalt ferie utsatt på generelt grunnlag?
Er det allerede avtalt ferieavvikling i påsken kan ikke den ansatte kreve å få ferien utsatt som følge av koronakrisen og de reiserestriksjoner den medfører. Arbeidsgiver og arbeidstaker kan imidlertid enes om at avtalt ferie skal utsettes.

Har arbeidstaker rett til å få utsatt ferie grunnet smitte eller karantene?
En arbeidstaker som blir syk når han eller hun skal ha ferie vil på visse vilkår kunne ha rett til å få ferien utsatt. Karantene likestilles i dag med sykdom og tilsvarende må derfor gjelde for ferie som ikke gjennomføres grunnet karantene/i karantene/isolasjon.

Reglene om ferieavvikling i forbindelse med sykdom følger av ferieloven § 9. Hvor mye av ferien arbeidstaker kan kreve utsatt avhenger av når vedkommende ble syk.

Reglene i ferieloven skiller mellom tilfeller der arbeidstaker blir syk henholdsvis før og etter at ferien startet.

Sykdom eller karantene før ferien starter
Blir arbeidstaker 100 % arbeidsufør eller satt i karantene før ferien har begynt, har vedkommende rett til å få ferien sin utsatt til senere i ferieåret. Arbeidstaker må velge mellom full utsettelse eller ingen utsettelse av ferien. Utsettes ferien forutsetter det at arbeidstakeren begynner å arbeide igjen så fort sykemeldingen/karantenen utløper.

Arbeidstaker må fremsette krav om utsettelse
senest siste arbeidsdag før feriestart. Fremsettes ikke krav innen fristen, går retten til utsatt ferie tapt og ferien må avvikles selv om arbeidstakeren er syk/i karantene.

Etter ferieloven må arbeidstaker dokumentere sykdom med legeerklæring. Det er opp til arbeidsgiver å avgjøre om man likevel vil akseptere egenmelding.

Sykdom eller karantene etter at ferien har begynt
En arbeidstaker som blir helt arbeidsufør som følge av sykdom/karantene etter at ferien har begynt, har rett til utsettelse fra første sykdomsdag. Utsettelsen tilsvarer sykdoms-/karanteneperioden. Krav om utsatt ferie må fremsettes «uten ugrunnet opphold» etter at arbeidet er gjenopptatt. Arbeidstakeren bør imidlertid gis noen dager til å områ seg før vedkommende bestemmer seg for om utsettelse skal kreves – blant annet av praktiske, familiære og økonomiske hensyn. Også her gjelder ferielovens krav om legeerklæring, men arbeidsgiver avgjør om egenmelding likevel skal aksepteres.

Kan arbeidsgiver pålegge ansatte å ta ut ferie eller avspasere i påskeuken?
Mange arbeidsgivere opplever redusert behov for arbeidskraft under koronaepidemien. Da kan det være hensiktsmessig at ansatte avvikler ferie eller tar ut avspasering.

Det er arbeidsgiver som har det endelige ordet om når ferie skal tas ut, men det skal drøftes med den ansatte i god tid før ferien fastsettes. Den ansatte kan som hovedregel også kreve underretning om feriefastsettingen tidligst mulig og senest to måneder før ferien tar til. Dersom arbeidsgivere pålegger ferie uten drøfting eller drøftingene og underretningen skjer kort tid ferien pålegges, medfører ikke dette at arbeidsgivers feriepålegg blir ugyldig. Dette kommer av at drøftings- og underretningsplikten regnes som en såkalt «ordensforskrift».

Arbeidsgivere vil også kunne pålegge ansatte å ta ut opparbeidet avspaseringstid. Her gjelder ingen drøftingsplikt, men god personalpolitikk tilsier at arbeidstaker får et ord med i laget før beslutningen tas.

Har permitterte krav på utbetaling av dagpenger ved helligdager?
Tidligere var hovedregelen at NAV ikke betalte dagpenger for perioden fra palmesøndag til 2. påskedag.

Denne regelen ble endret av Regjeringen 20. mars, og trådte i kraft samme dag. Dagpenger under permittering blir derfor nå utbetalt som vanlig gjennom hele påsken. Dagpengene utbetales for fem dager per uke, selv om stønadsdagene faller på helligdager.

Utvidelse av dagpengeperioden til ut juni
I statsråd fredag 27. mars 2020 vedtok Regjeringen å utvide dagpengeperioden midlertidig for både arbeidsledige og permitterte som nærmer seg maksgrensen på dagpenger (26 uker). Utvidelsen gjelder ut juni måned.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs