Tilbake til nyheter

Oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold og vurdering av «annet passende arbeid» til behandling i Høyesterett

19. mars, 2024

I løpet av våren kan vi vente oss en prinsippavklaring fra Høyesterett i en sak om oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold. Sakens kjerne er om oppsigelsen av en helsefagarbeider var saklig begrunnet, herunder om Oslo kommune (arbeidsgiver) hadde undersøkt om, og sannsynliggjort at det ikke fantes annet passende arbeid å tilby arbeidstakeren.

Oppsigelsen av helsefagarbeideren var begrunnet i arbeidstakerens svake arbeidsprestasjoner. Vedkommende hadde av den grunn mistet sin autorisasjon som helsefagarbeider. Det sentrale spørsmålet Høyesterett skal ta stilling til, er om oppsigelsen utgjorde en uforholdsmessig streng reaksjon ettersom arbeidsgiver ikke hadde sannsynliggjort at det manglet annet passende arbeid å tilby den ansatte. Spørsmålet inngår i den konkrete interesseavveiingen som saklighetskravet i arbeidsmiljøloven § 15-7 legger opp til.

Lagmannsretten kom på sin side, etter en konkret avveining av virksomhetens og den ansattes interesser, til at oppsigelsen var en uforholdsmessig streng reaksjon. Oppsigelsen ble derfor kjent ugyldig. Lagmannsretten viste til at oppsigelse ville ramme arbeidstakeren hardt. Dette blant annet grunnet arbeidstakerens alder, at han var ufaglært og at det var usikkert om han ville få nytt arbeid. Arbeidsgiver måtte ifølge lagmannsretten derfor gjøre en innsats for å finne annet passende arbeid til arbeidstakeren, før en eventuell oppsigelse. Etter en konkret vurdering konkluderte lagmannsretten med at arbeidsgiver ikke hadde sannsynliggjort at det ikke var annet passende arbeid å tilby arbeidstakeren. Vurderingen av om det finnes annet passende arbeid var ifølge lagmannsretten ikke avgrenset til den bydelen arbeidstakeren arbeidet i, heller ikke til ledige stillinger. Arbeidsgiver ved kommunen måtte vurdere om det generelt sett var et udekket arbeidsbehov i virksomheten som sådan, og det måtte i så fall kunne kreves en ekstra innsats for å organisere et tilbud om annet passende arbeid.

Avgjørelsen fra Høyesterett vil kunne gi en viktig rettsavklaring og veiledning for arbeidsgiveres plikt til å vurdere mulighetene for omplassering som alternativ til oppsigelse.

Lagmannsrettens avgjørelse kan leses her.

 

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs