Tilbake til nyheter

Ny skytjenesteavtale i SSA-familien: Hva er nytt?

12. april, 2021

Kort fortalt går verden videre fra SSA-L og legger til rette for anskaffelse av skytjenester. Avtalen skiller seg fra SSA-L ved å ha mer fokus på først en etableringsfase og deretter en forvaltningsfase. Skytjenesten kan anskaffes separat eller inngå i SSA-Sky.

Etter flere høringsrunder ble den nye skytjenesteavtalen SSA-Sky lansert av DFØ i forrige uke. En avtale som vil overta etter SSA-L og bidrar til en bedre balanse mellom kunden, leverandøren og skytjenesteleverandøren. SSA-Sky er en avtale som er egnet for implementering av både enkle skytjenester, og åpner opp for mer komplekse skytjenester hvor det er behov for utvikling og tilleggsleveranser. Avtalen skiller mellom dynamisk etablering, forvaltning og deretter avslutning av skytjenester. Tilgang til skytjenesten kan kjøpes gjennom SSA-Sky eller anskaffes av kunden uavhengig av SSA-Sky.

Uten å gå gjennom alle sider av avtalen, så har vi følgende kjernepunkter som vi har merket oss om SSA-Sky:

 • SSA-Sky er en del av SSA-familien. Avtalen har et format, standardvilkår og begrepsbruk som er gjenkjennbare. Men dette er ikke en enkel avtale, med sine 46 sider avtaletekst og deretter 13 bilag på 33 sider før utfylling.
 • Fokus på forvaltning. At IT-avtaler ofte har vilkår for etablering av en tjeneste eller godkjenning av en leveranse er kjent, men en kritikk fra vår side har til når vært fraværet av forvaltning. Med forvaltning mener vi alle typer bistand, rådgivning, opplæring, vedlikehold, videreutvikling eller tilsvarende tilleggstjenester som leverandøren har for å sikre at kunden får realisert verdien av skytjenesten. SSA-Sky har et klart fokus på forvaltning, og her vil gode leverandører kunne skille seg ut.
 • Anerkjenner skytjenester levert på standardvilkår. En av våre kjepphester har til nå vært at standardmalene i mindre grad har akseptert at en leverandør har liten påvirkning på standard skytjenester, og dermed blir leverandøren en form for forsikring for kunden. SSA-Sky viser en god balanse for risikofordeling mellom avtalepartene og anerkjenner at ikke alle vilkår i SSA-Sky kan anvendes på skytjenesteleverandøren. SSA-Sky er derfor eksplisitt der standardvilkår går foran SSA-Sky, slik som revisjon, mangler, varighet og oppsigelse av skytjenesten. Det vil gjøre det enklere å tilby standard skytjenester så lenge skytjenesten inntas som underleverandør.
 • Bedre balanse i ansvarsforholdet. Der SSA-L i sin tid etablerte en overgang av ansvar på Leveringsdag, så er SSA-Sky tydeligere og mer eksplisitt på at standard skytjenester vil kunne endres forløpende – også fra tilbudsinngivelse og frem til en godkjenning. Leverandøren må derfor ta ansvar for sin «Ytelse» ved å etablere og forvalte tjenesten for kunden, men den er i praksis lite ansvarlig for endringer og feil i standard skytjeneste. Etter Leveringsdag skal leverandøren følge opp skytjenesten, mens leverandøren også før Leveringsdag vil ha et begrenset ansvar hvis viktig funksjonalitet fjernes. Hvis leverandøren ikke finner en alternativ måte å levere fjernet funksjonalitet på, så vil Kunden ha krav på forholdsmessig prisavslag.
 • Fleksibilitet og endringer. I motsetning til tidligere avtalemaler så åpner SSA-Sky for stor grad av fleksibilitet og muligheter for å tilpasse en skytjeneste, slik at det etter behov eksempelvis kan overvåkes, integreres, konverteres data, etableres særskilte (tilleggs-) sikkerhetsløsninger eller sikres at databehandleravtaler etableres mellom riktige parter. Avtalen åpner også for at skytjenester under virkeområdet til avtalen kan tas i bruk, og deretter erstattes av annen skytjeneste under avtaleperioden. Endringer i bruk av skytjenesten, og etter tjenestekatalogen, er heller ikke endringer etter endringsregimet i avtalen.
 • En liten konkret nyhet i SSA-Sky er introduksjonen av en valutaklausul. Standard skytjenester er priset i Euro eller USD. Endring i valutakurser har ofte kunnet lede til utfordringer, spesielt i tider med større svingninger. SSA-Sky har en klausul som åpner opp for en bedre risikobalanse mellom partene.

Er det fortsatt noen mangler i SSA-Sky? Ingen avtalemal er perfekt og det vil alltid være viktig å tilpasse en mal til konkret behov og leveranse. Her er noen utvalgte forbedringsmuligheter:

 • Selv om avtaleteksten er eksplisitt på mange punkter hvordan standardvilkår gjelder for skytjenesten, så er det fortsatt slik at bilag 10 (Standardvilkår for skytjenester) ikke har rang foran øvrige vilkår. Leverandører må derfor fortsatt vurdere et eventuelt gap mellom SSA-Sky og standardvilkårene.
 • Kompetanseoverføring. En annen av våre kjepphester er at skytjenester krever at kunden tar større ansvar for sin interne kompetanse, og at leverandøren bidrar forløpende med kompetanseoverføring eller -økning. Dette kan gjøres til en del av en anskaffelse og evalueres, men det kunne også vært en plikt etter avtalen.
 • Det er en positiv utvikling med SSA-Sky at leverandøren allerede ved etableringen skal utarbeide en overordnet plan for å avslutte skytjenesten. Men det er et åpent punkt, hvor det først er ved varsel om avslutning at den detaljerte planen skal utarbeides. Det kunne for avtaleoppstarten vært lagt flere krav til hva en slik plan skal inneholde og krav til å løpende ta høyde for en fremtidig avslutning, slik som spesialutviklinger som kunden vil kunne ta med seg videre.

Avslutningsvis så må det gis honnør til DFØ for å relativt raskt å ha fått SSA-Sky opp å gå. Samfunnet har utviklet seg siden SSA-L ble lansert. I 2017 kom SSA-L, og det var nødvendig med en avtale som la til rette for at skytjenester kunne anskaffes. Etter en første gjennomgang av SSA-Sky, så er opplevelsen at dette er god videreutvikling. Fokuset går nå i større grad mot hvordan kunden kan utnytte skytjenesten etter at den er anskaffet, og hvordan leverandøren kan bidra til realisering med sin kompetanse. Så blir det spennende å erfare hvordan avtalen vil bli brukt.

Gå til
 • Spisskompetanse
 • Mennesker
 • Cases
 • Kurs