Tilbake til nyheter

Lagmannsretten: Avklaringer rundt søksmålsfristene i arbeidsmiljøloven

19. mars, 2024

Lagmannsretten avklarte på hvilket tidspunkt søksmålsfristene i arbeidsmiljøloven begynner å løpe når arbeidstaker har krevd forhandlinger uten at dette er avholdt – i dette tilfelle på grunn av arbeidstakeres fødsel. Lagmannsretten viste til at det var arbeidsgiver som hadde ansvar og risiko for å avholde forhandlingsmøte, og konkluderte med at søksmålsfristen løp fra det tidspunktet det var «klart» at dette ikke ville bli avholdt.

Sakens bakgrunn

En arbeidstaker tok ut søksmål mot arbeidsgiveren sin med påstand om ugyldig oppsigelse samt krav om erstatning og oppreisning som følge av oppsigelsen. Arbeidsgiveren anførte at søksmålet måtte avvises fordi søksmålsfristene i arbeidsmiljøloven var oversittet.

Arbeidstaker mottok oppsigelse den 18. januar 2023 og fremsatte den 1. februar 2023 krav om forhandlinger etter arbeidsmiljøloven § 17-3. Den 2. februar 2023 fremsatte arbeidsgiver to alternative datoer for forhandlinger. Den 3. februar 2023 ga arbeidstakeren beskjed om at hun ikke var i form til å avholde forhandlinger av hensyn til fødsel om ca. to uker, og opplyste samtidig at hun ville komme tilbake til arbeidsgiver med forslag om nytt tidspunkt etter fødsel. Arbeidsgiver svarte at de avventet forslag til ny dato og informerte om at de opprettholdt fristene i oppsigelsesbrevet av 18. januar 2023.

Arbeidsgiver hørte ikke noe ytterligere fra arbeidstakeren før de mottok søksmålsvarsel og påfølgende stevning.

Lagmannsrettens vurdering

Lagmannsretten viste til det rettslige utgangpunktet er at søksmålsfristen løper fra det tidspunktet det er «klart» at forhandlingsmøte ikke vil bli avholdt.

Når arbeidstaker ikke avslo forhandlinger og partene avventet et nytt møtetidspunkt, var det arbeidsgiver som hadde ansvaret og risikoen for å avklare om og når forhandlinger skulle avholdes – og dermed også søksmålsfristens utgangspunkt.

Det første skriftlige og dokumenterbare tidspunktet etter kontakten mellom partene i februar, var arbeidstakers søksmålsvarsel av 11. august 2023. Retten la til grunn at det først fra denne datoen var «klart» for arbeidsgiver at forhandlingsmøte ikke ville avholdes. Søksmålsfristen løp derfor ikke ut før 6. oktober 2023 (åtte uker senere), som var samme dato som stevningen ble sendt inn. Stevningen var følgelig rettidig, og søksmålet kunne fremmes.

Hva kan vi ta med oss fra denne saken?

Lagmannsrettens avgjørelse er en påminnelse om at det er arbeidsgivers ansvar og risiko å avklare om og når det skal avholdes forhandlingsmøte. Søksmålsfristen løper fra det tidspunkt det er «klart» at forhandlinger ikke vil bli gjennomført. Dette gjelder også i de tilfeller hvor arbeidstaker ber om å få komme tilbake med nytt tidspunkt for forhandlinger – uten at vedkommende følger opp dette.

Avgjørelsen kan leses her.

 

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs