Tilbake til nyheter

Er de ansatte forsikret på hjemmekontor?

4. oktober, 2023
Høyesterett avviste nylig anken i en sak som gjaldt spørsmål om yrkesskadedekning på hjemmekontor etter folketrygdloven. Det innebærer at lagmannsrettens dom blir stående og at det skal mye til for å få godkjent en skade som oppstår på hjemmekontor som yrkesskade.

 

Sakens faktum og problemstilling

Saken omhandlet en arbeidstaker som falt og skadet håndledd og rygg/bekken på vei ut i sin private bil utenfor eget hjem. Den aktuelle dagen hadde arbeidstakeren startet arbeidsdagen på hjemmekontor, men skulle så reise til et oppdrag på et av sine faste arbeidssteder. Det sentrale spørsmålet i saken var om skadene skulle regnes som yrkesskade etter folketrygdloven. 

Yrkesskadebegrepet dekker skader og sykdommer som arbeidstakere påføres «i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden», jf. folketrygdloven § 13-6 (2). 

 

Lagmannsrettens vurdering 

Det avgjørende for om arbeidstakerens skader skulle regnes som yrkesskade, var hvorvidt skaden kunne anses å ha skjedd «på arbeidsstedet». Partene var enige om at skaden hadde skjedd «i arbeid» og «i arbeidstiden». Lagmannsrettens flertall mente det var avgjørende for grensedragningen om «arbeidets art» den aktuelle dagen gjorde det «naturlig og nødvendig å ha hjemmekontor». Det er altså ikke tilstrekkelig at arbeidstaker sitter hjemme av praktiske grunner. 

I den aktuelle saken mente lagmannsrettens flertall at det ikke var nødvendig for arbeidstakeren å jobbe fra hjemmekontor den aktuelle dagen. Oppdraget som arbeidstakeren skulle reise til, nødvendiggjorde ikke at hun jobbet hjemmefra først – hun kunne like gjerne ha reist til kontoret og videre til oppdraget derfra. Det var heller ikke noe ved de konkrete arbeidsoppgavene hun utførte den aktuelle dagen som i seg selv gjorde det nødvendig å jobbe hjemmefra. Derfor kunne heller ikke skadene regnes som yrkesskade etter folketrygdloven. 

 

Hva kan vi ta med oss videre fra denne saken? 

Saken viser at arbeidstakere på hjemmekontor kun er dekket av yrkesskadeforsikringen når arbeidets art gjør det «naturlig og nødvendig» å utføre arbeidet på hjemmekontor. I praksis innebærer dette at svært mange arbeidstakere som benytter hjemmekontor ikke vil være dekket av yrkesskadeforsikringen dersom uhellet er ute.  

Det er nok ikke realistisk at arbeidsgivere og arbeidstakere fremover vil forbeholde hjemmekontor til de tilfellene hvor det er «naturlig og nødvendig». Tvert imot har hjemmekontor blitt en del av den nye arbeidshverdagen – en fleksibilitet som settes pris på av både arbeidsgivere og arbeidstakere. Både arbeidsgiver og arbeidstaker bør derfor ta høyde for at skader som oppstår i forbindelse med hjemmekontor med stor sannsynlighet ikke vil anses som yrkesskade. Dette kan igjen innebære at arbeidsgiver fremover i større grad bør forsikre seg om at arbeidstaker har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø på hjemmekontor. Mulighetene for å tegne tilleggsforsikring bør også vurderes.  

Avgjørelsen kan leses her.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs