Tilbake til nyheter

Dette bør du vite om sykdom i ferien

19. mars, 2024

Det nærmer seg påske og avvikling av ferie og fri i forbindelse med høytiden. Hva skjer dersom en arbeidstaker blir syk i ferien?

Ferieloven inneholder regler om sykdom i forbindelse med ferieavvikling. En arbeidstaker som blir syk før eller underveis i ferien har på visse vilkår rett til å få ferien sin utsatt. Hvor mye av ferien den ansatte kan kreve utsatt avhenger av hvilket tidspunkt sykdommen inntreffer:

  • Arbeidstaker blir syk før ferien starter: Dersom arbeidstaker blir syk før ferien har startet, har vedkommende rett til å få hele ferien utsatt til senere i ferieåret. Ferieloven stiller som vilkår at arbeidstakeren er 100 % arbeidsufør. En arbeidstaker som er delvis sykmeldt, har derfor ikke krav på å få ferien utsatt. Arbeidstaker må kreve utsettelse senest siste arbeidsdag før feriestart. Loven oppstiller ikke noe minstekrav til fraværets lengde for å kreve ferien utsatt grunnet sykdom. Arbeidstaker må i utgangspunktet velge mellom å utsette hele ferieperioden eller avvikle ferien i sin helhet som fastsatt – da til tross sykdom oppstått før ferien.
  • Arbeidstakeren blir syk i løpet av ferien: Dersom arbeidstaker blir helt arbeidsufør etter at ferien har begynt, har vedkommende rett til utsettelse av en periode som tilsvarer sykdomsperioden. Arbeidstakers krav om utsatt ferie ved sykdom under ferien må fremsettes «uten ugrunnet opphold» etter at arbeidet er gjenopptatt. Denne fristregelen skal likevel ikke tolkes for strengt. Arbeidstakeren bør gis noen dager til å områ seg noe før vedkommende bestemmer seg for om utsettelse skal kreves.

Hva skjer dersom arbeidstaker ikke fremsetter krav om utsatt ferie? Retten til utsatt ferie går tapt dersom krav ikke fremsettes innen fristen, både ved sykdom som oppstår før og under ferien. Ferien vil dermed avvikles selv om arbeidstakeren er syk. I tillegg er det et vilkår for utsettelse at arbeidstaker dokumenter sykdommen med legeerklæring. Egenmelding er ikke tilstrekkelig. Så lenge arbeidstakeren ikke dokumenterer sitt krav om utsettelse med en legeerklæring, kan utsettelse av ferien nektes.

Når kan den utsatte ferien tas ut? Ifølge ferieloven har arbeidstaker plikt til å avvikle ferie, og arbeidsgiver har plikt til å påse at dette blir gjort. Utgangspunktet er at utsatt ferie skal avvikles innen utløpet av ferieåret. Utsettes en ferie som er lagt til hovedferieperioden – det vil si i perioden 1. juni til 30. september – kan arbeidstaker ikke kreve ny ferie på et senere tidspunkt i denne perioden. Utsatt ferie må da avvikles etter 30. september.

Utgangspunktet er at utsatt ferie skal avvikles innen utløpet av ferieåret. Blir utsatt ferie likevel ikke avviklet før året er omme, skal ferien overføres til det påfølgende året.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs