Tilbake til nyheter

Endringer i arbeidsmiljøloven fra 1. juli 2024

20. desember, 2023

Endringene trer i kraft 1. juli 2024, og medfører at en rekke arbeidsavtaler må revideres.

 

I desember ble det vedtatt nye regler om blant annet krav til innholdet i arbeidsavtaler og prøvetid. Disse regelendringene trer i kraft 1. juli 2024, og medfører at en rekke arbeidsavtaler må revideres. For arbeidsforhold som allerede er inngått ved ikrafttredelsen er det vedtatt at den skriftlige arbeidsavtalen skal suppleres i tråd med endringene i arbeidsmiljøloven dersom arbeidstaker ber om det – og da tidligst mulig og senest innen to måneder.

 

Utvidede krav til den skriftlige arbeidsavtalen

De mest sentrale endringene knyttet til arbeidsavtalen er følgende:

 • Arbeidsavtalen skal inneholde
  • en beskrivelse av fremgangsmåte ved opphør av arbeidsforholdet, inkludert hvilke formkrav som stilles
  • en særskilt angivelse av lønn dersom lønnen består av ulike lønnselementer
  • opplysninger om rett til kompetanseutvikling dersom arbeidsgiver tilbyr dette, samt opplysninger om eventuell rett til annet fravær enn ferie som er betalt av arbeidsgiver.
 • Arbeidsavtalen skal presisere ordninger for vaktendringer, samt ordninger for overtid og betaling av overtid.
 • Arbeidsavtalen skal spesifisere at arbeidstaker fritt kan bestemme eget arbeidssted dersom det ikke eksisterer noen fast arbeidsplass eller hovedarbeidsplass.
 • Fristen for når skriftlig arbeidsavtale skal foreligge nedjusteres til syv dager fra dagens frist på én måned.
 • Endringer i arbeidsforholdet skal tas inn i arbeidsavtalen så tidlig som mulig og senest den dagen endringen trer i kraft.
 • Det skal legges til grunn at et arbeidsforhold er fast dersom det ikke er uttrykkelig presisert at arbeidsforholdet er midlertidig. Arbeidstakers påstand om stillingsprosent skal legges til grunn dersom arbeidsavtalen ikke angir stillingsprosent.

 

Rett til å be om skriftlig begrunnelse ved forespørsel om mer forutsigbare og trygge arbeidsforhold

Det er også vedtatt en rett til svar fra arbeidsgiver om mer forutsigbare og trygge arbeidsvilkår. Dette innebærer at en arbeidstaker, som er ansatt midlertidig eller på deltid, og som ber om en ansettelsesform med mer forutsigbare og tryggere arbeidsvilkår, har krav på at arbeidsgiver gir et skriftlig og begrunnet svar på arbeidstakers forespørsel innen en måned etter at forespørselen ble fremsatt.

 

Maksimal varighet og bruk av prøvetid

Til sist er det også vedtatt endrede prøvetidsregler.

Det er vedtatt at det ikke er adgang til å avtale ny prøvetid der arbeidstaker skal fortsette i samme stilling eller vesentlig likeartet stilling. For faste ansettelser kan ny prøvetid likevel avtales dersom arbeidstakerens tidligere ansettelsestid og ny prøvetid samlet ikke overstiger seks måneder. Tilsvarende endringer foreslås i statsansatteloven.

For midlertidig ansettelser er det vedtatt at prøvetiden ikke kan overstige halvparten av ansettelsesforholdets varighet. Prøvetiden kan som ellers forlenges dersom arbeidstaker har vært fraværende fra arbeidet i prøvetiden og fraværet ikke er forårsaket av arbeidsgiver.

Gå til
 • Spisskompetanse
 • Mennesker
 • Cases
 • Kurs