Byggherre krevde erstatning fra hovedentreprenør for skade på byggherren eiendom påført av hovedentreprenørens underentreprenør.

I forbindelse med Arendalsuka, i år heldigital, har det igjen blitt satt fokus på miljø og klima i bygg- og anleggsbransjen.

Finansdepartementet har nylig sendt på høring et forslag om å endre tidspunktet for utstedelse av salgsdokument (fakturaer) ved bygge- og anleggsarbeid og verftsindustri. Endringsforslaget innebærer at det i perioden frem til arbeidet er fullført, bare inntrer faktureringsplikt dersom det mottas delbetalinger for utført arbeid eller materialer som er tilført kontraktsgjenstanden. Forslaget til nye regler innebærer at entreprenører og leverandører unngår å måtte oppkreve og innbetale merverdiavgiften til staten underveis i byggeprosessen ved omtvistede krav.

Forslaget til endringer er svært positivt og løser MVA-problemet under byggeprosessen, men løser dessverre ikke utfordringene etter fullføring.

Tidligere i vinter avsa Hålogaland lagmannsrett dom hvor lagmannsretten kom til at underleverandør og dens forsikringsselskap var ansvarlig etter reglene om arbeidsgiveransvar for skader oppstått under rubbing av såkalte PE-skumplater med høytrykkspyler.

I en nylig avsagt dom av Borgarting lagmannsrett kom lagmannsretten frem til at ansvaret for et grunnbrudd måtte fordeles med to tredjedeler på underentreprenøren og en tredjedel på hovedentreprenøren. Underentreprenørens uaktsomhet var langt grovere enn hovedentreprenørens, og dette måtte reflekteres i fordelingsnøkkelen.

I slutten av juni avsa Høyesterett dom i en sak vedrørende straff for overtredelse av plan- og bygningsloven. Dommen er nok et eksempel på at privatisering og andre grove overtredelser av plan- og bygningsloven slås hard ned på i praksis. Både tiltakshaver og daglig leder i det ansvarlige entreprenørfirmaet ble dømt til 45 dagers fengsel for en rekke grove og inngripende tiltak i 100-metersbeltet langs sjøen uten søknad og godkjennelse fra det offentlige. Videre ble også underentreprenøren som hadde utført arbeidene ilagt foretaksstraff – dette til tross for at underentreprenøren verken hadde noen offentlig ansvarsrett i prosjektet eller ansvar for å innhente nødvendige tillatelser etter kontrakten med hovedentreprenøren.

Go to
  • Expertise
  • People
  • Cases
  • Courses