Havvind

Grettes erfaring fra internasjonale havvindprosjekter som gir oss et unikt fortrinn for rådgivning til utbyggere og leverandører i denne nye industrien

Havvind er en ny næring i Norge og har et stort potensial for norske utbyggere og leverandører. Myndighetene har signalisert en betydelig satsning, og ambisjonen er at skal produseres like mye energi fra havvind som det i dag gjøres fra andre energikilder i Norge.

Regelverket knyttet til havvind er nytt og under stadig utvikling, men har mange fellestrekk med energilovgivningen og petroleumslovgivningen. Det er også utarbeidet en veileder som bidrar med nyttig informasjon om forståelse av regelverket og tilhørende prosess for konsesjonssøknader.

https://www.regjeringen.no/contentassets/5a7268e3397b4f4ea6eb4fa84897808e/veileder-for-arealtildeling-konsesjonsprosess-og-soknader-for-vindkraft-til-havs-l1244319.pdf

Satsningen på havvind i Norge vil gi betydelige muligheter for den norske leverandørindustrien som tradisjonelt har levert produkter og tjenester til offshorenæringen. Havvindprosjektene vil samtidig innebære nye og hittil ukjente problemstillinger for disse leverandørene. Aktørbildet på utbyggersiden vil være ulikt det leverandørene normalt sett har forholdt seg til, og det kan ventes at det vil bli benyttet nye leveransemodeller, nye kontraktsformer og en risikofordeling som avviker fra bransjestandarden i den tradisjonelle offshoresektoren.

For å imøtekomme våre kunders behov har Grette etablert et eget team med ansvar for dette markedet. Vårt team består av advokater med betydelig erfaring fra internasjonale havvindprosjekter, norske og internasjonale offshoreprosjekter og andre energiprosjekter.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs