Tilbake til nyheter

Verdt å vite innen arbeidsretten før årets ferieavvikling

4. april, 2023
Våren er i anmarsj og planleggingen av ferien er i gang for mange. I den forbindelse oppstår ofte spørsmål rundt arbeidstakeres rettigheter i forbindelse med ferieavvikling.

Nedenfor kan du lese mer om fem sentrale temaer knyttet til ferie, inkludert praktiske råd til årets ferieplanlegging.

1 – Tre uker sammenhengende ferie

Arbeidsgiver plikter å sørge for at arbeidstakere gis, og faktisk tar ut, minst 25 virkedager ferie hvert ferieår. Virkedager inkluderer lørdager, slik at dette totalt sett utgjør fire uker og én dag ferie. Arbeidstakere har rett og plikt til å avvikle full ferie hvert år, men kan motsette seg dette dersom arbeidstaker ikke har opptjent feriepenger til å dekke lønnsbortfallet under feriefraværet. Hovedregelen er at arbeidstaker kan kreve tre uker sammenhengende ferie i perioden 1. juni til 30. september (hovedferieperioden). Ønsker arbeidsgiver eller arbeidstaker at ferien avvikles utenom hovedferieperioden, må dette avtales skriftlig. Dersom arbeidstaker og arbeidsgiver ikke blir enige, er det arbeidsgiver som har siste ord om plasseringen av de sammenhengende tre ferieukene i hovedferieperioden. Merk at tidspunktet for ferieavviklingen skal drøftes med arbeidstakerne eller deres tillitsvalgte i god tid før ferien. Arbeidstaker kan som hovedregel kreve å få vite om feriefastsettingen senest to måneder før ferien begynner.

2 – Den femte og den sjette ferieuken

Mange arbeidstakere har avtalefestet rett til fem uker ferie, det vil si fire dager mer enn lovens minimumskrav. En slik utvidet rett til lengre ferie gis enten gjennom tariffavtale eller individuell avtale mellom den ansatte og arbeidsgiveren. Videre har arbeidstakere fra og med det året de fyller 60 år lovbestemt krav på en ekstra uke ferie, ofte omtalt som «senioruken». Arbeidstaker har derimot ikke krav på ytterligere én senioruke ved fylte 60 år i de tilfeller hvor arbeidstaker på forhånd har avtalefestet ferie på fem uker. Senioruken vil kun komme i tillegg til en eventuell avtalt rett til fem ukers ferie dersom dette står uttrykkelig i det grunnlaget som gir rett til den femte ferieuken, eksempelvis av tariffavtale eller av arbeidsavtalen. Det er derfor viktig at du som arbeidsgiver undersøker og har klart for deg hvilke ferierettigheter den enkelte senior i din virksomhet har. Merk at arbeidstaker kan gi arbeidsgiver varsel om avvikling av senioruken så kort som 14 dager i forveien.

3- Endring av avtalt ferie

Utgangspunktet er at en avtale om ferie er bindende. Som hovedregel kan derfor verken arbeidsgiver eller arbeidstaker ensidig endre avtalt ferie uten at den annen part sier seg enig i dette. I blant kan likevel både arbeidsgiver og arbeidstaker ha behov for å gjøre endringer i når ferien skal avvikles. Ferieloven gjør et visst unntak for arbeidsgiver i de tilfeller hvor uforutsette hendelser vil føre til at avvikling av den fastsatte ferien vil skape vesentlige driftsproblemer, og det ikke kan skaffes stedfortreder. Det er verdt å merke seg at arbeidstaker kan kreve erstattet merutgifter som følge av at arbeidsgiver endrer avtalt ferie, inkludert merutgifter for nær families omlegging av ferie. Dette kan for eksempel være avbestillingsgebyrer eller erstatning for ubenyttede flybilletter. Arbeidstaker skal i slike tilfeller stilles økonomisk som om den opprinnelige feriefastsettelsen ikke hadde funnet sted.

4 – Kan arbeidstaker velge å få utbetalt ferien i penger fremfor å få fri?

Med betydelig økte levekostnader og renteøkninger er det ikke utenkelig at noen arbeidstakere i år ønsker å jobbe og motta lønn i stedet for å ta ut ferie. Ferieloven er imidlertid klar på at lovbestemt ferie må avvikles. Arbeidstaker og arbeidsgiver har en gjensidig plikt til å sørge for at arbeidstaker avvikler lovbestemt ferie innenfor ferieåret. Ikke-uttatte feriedager overføres til neste ferieår. Dersom annet ikke følger av individuell arbeidsavtale eller tariffavtale, kan den femte ferieuken  i utgangspunktet likevel erstattes med lønn dersom partene blir enige om dette. Arbeidstaker kan også motsette seg full ferieavvikling dersom arbeidstaker ikke har opptjent feriepenger til å dekke lønnsbortfallet under feriefraværet.

5 – Utsatt ferie på grunn av sykdom

Sykdom kan gi arbeidstaker rett til å utsette ferie til senere i ferieåret. Sykdom som inntrer før ferien starter, kan gi arbeidstaker rett til å utsette hele den planlagte ferien til senere i ferieåret. Betingelsen er at arbeidstaker er 100 prosent sykmeldt før ferien starter. Arbeidstaker kan i så fall kreve ferien utsatt fra første sykedag. Merk at arbeidstaker må kunne dokumentere sykdommen med legeerklæring, og fremlegge denne så raskt som praktisk mulig og senest på arbeidstakers siste arbeidsdag før ferien. Blir arbeidstaker syk i løpet av ferien, kan vedkommende kreve et tilsvarende antall feriedager utsatt til senere i ferieåret. Også her er det en betingelse at sykdommen kan dokumenteres med legeerklæring og at denne fremlegges så raskt som praktisk mulig. Husk at det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at de ansatte får avviklet ferie i løpet av ferieåret. Dette gjelder også ferie som utsettes på grunn av sykdom.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs