Tilbake til nyheter

Samspill – årets heteste tema?

11. juni, 2019

Det er bred enighet i bygg- og anleggsbransjen om at nøkkelen til et godt prosjekt er et vellykket samarbeid. Samspillmodellen har den siste tiden vært trukket frem som et av de viktigste virkemidlene for å få til et reelt samarbeid mellom byggherren og entreprenøren, men også mellom de øvrige aktørene i et bygg- og anleggsprosjekt. Dette tror vi i Grette på.

Partene må utvikle prosjektet i fellesskap, slik at de sammen identifiserer muligheter og risiko. Dette innebærer at samspill passer best når byggherren har erfaring fra og kompetanse med det som skal bygges. En god samspillskontrakt gir partene muligheter og rom for å diskutere ideer og innspill uten at dette nødvendigvis endrer balansen i kontrakten. Dette mener vi er viktig gjennom hele prosjektet.

Til forskjell fra en vanlig totalentreprise, hvor entreprenøren normalt bærer det meste av risikoen og mulighetene for fortjeneste, deler partene i en samspillskontrakt både risikoen og mulighetene for fortjeneste gjennom vederlagsformatet. Gjennom målprismekanismen får byggherren ta del i eventuelle besparelser i prosjektet, men den innebærer også at byggherren må ta sin del av kostnaden dersom risiko materialiserer seg.

Premissene som prosjektet skal løses innenfor må gi aktørene et reelt mulighetssom for samspill. Reguleringsplaner bør for eksempel ikke være unødvendig detaljerte. Byggherren må være villig til å basere det som skal bygges på funksjonskrav og ikke rene postbeskrivelser, og entreprenøren må konstant søke de beste løsningene for prosjektet når det gjelder økonomi og kvalitet.

En god kontrakt hjelper deg langt på vei med å legge til rett for et godt samarbeid, men en samspillskontrakt er ikke løsningen på alle utfordringene i bransjen. Prosjektet må være egnet for samspill, partene må ha tro på samspillsmodellen og partene må klare å samarbeide. Den menneskelige faktoren blir til syvende og sist avgjørende også her.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs