Tilbake til nyheter

Rettighetsforvaltning

24. april, 2020

For alle som har registrerte industrielle rettigheter, slik som patent, varemerke og design, vil det naturligvis være viktig å opprettholde og forvalte disse rettighetene også under en krisesituasjon som utbruddet av covid-19 har utløst. Dette gjelder også for de som ennå ikke har søkt beskyttelse for sine rettigheter – behovet for rettighetsbeskyttelse blir ikke mindre av situasjonen vi nå står i.

Hvis du har – eller skal søke om å få – registrert et patent, varemerke eller design i Norge, er det Patentstyret som er det rette forvaltningsorganet. Patentstyret behandler søknader og administrerer databasen for tildelte rettigheter. For europeiske varemerker og design er myndigheten EUIPO (European Intellectual Property Office), mens det for europeiske patenter er EPO (European Patent Office).

Patentstyrets saksbehandling er i utgangspunktet upåvirket av covid-19 situasjonen. Det betyr at for deg som ennå ikke har fått beskyttelse for ditt patent, varemerke eller design, men vurderer å starte søknadsprosessen, tar Patentstyret imot og behandler søknader på vanlig måte. For deg som allerede har søkt, eller fått beskyttet din rettighet, går Patentstyrets saksbehandling som vanlig.

Patentstyret har samtidig varslet iverksettelse av tiltak innenfor rammen av gjeldende regelverk, for å støtte berørte rettighetssøkere. De har gjort følgende unntak fra sine ordinære prosedyrer, inntil videre:

  • Fristforlengelse:

Patentstyret innvilger fristforlengelse til den som ber om det grunnet covid-19. Dette gjelder fristforlengelser i saksbehandlingen eller for å rette formelle mangler. For patent gis det to måneder fristforlengelse, mens det for varemerke og design gis minst to måneder.

Eksempler på slike automatiske forlengelser grunnet covid-19 er frist for å svare på realitetsuttalelser fra Patentstyret, eller for å svare på uttalelser fra andre i saker om innsigelse eller administrativ overprøving.

Det er viktig at forespørselen om fristforlengelse mottas av Patentstyret før fristen løper ut. Merk også at frister som er fastsatt av andre enn Patentstyret, altså i lov og forskrift – for eksempel frister for prioritet, gjenopptakelse, og betalingsfrister – ikke er omfattet av ovennevnte unntak som følge av covid-19.

  • Fristoversittelse – fortsatt behandling:

Hvis man på grunn av covid-19 har unnlatt å overholde en bestemt frist, som har ført til tap av søknad eller en registrert rettighet, kan man levere krav om gjenoppretting. Dette gjøres ved å inngi en erklæring om at fristoversittelsen ikke er skjedd bevisst og som følge av covid-19. Uten ytterligere prøving, vil Patentstyret legge dette til grunn.

For mer informasjon, se Patentstyrets nettsider.

Når det gjelder EUIPO har administrerende direktør nylig bekreftet at saksbehandlingen til EUIPO nå tilnærmet går som normalt. For øvrig er alle tidsfrister til EUIPO som utløper mellom 9. mars 2020 og 30. april 2020, automatisk utvidet til 1. mai 2020 (første virkedag 4. mai, ettersom 1. mai er en helligdag) på grunn av utbruddet av covid-19.

For mer informasjon, se EUIPOs nyhetsmelding her.

EPO har også bestemt at alle tidsfrister som utløp 15. mars 2020 eller senere, er utvidet til 4. mai 2020. EPO varsler også at fristen 4. mai kan bli utvidet ytterligere, noe de i så fall vil orientere om.

For fortløpende oppdateringer fra EPO, se deres nettsider.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs