Tilbake til nyheter

Arbeidsliv: Regjeringen innfører ny godkjenningsordning for bemanningsbransjen

4. juli, 2023
Arbeids- og inkluderingsdepartementet har nylig vedtatt å innføre en godkjenningsordning for bemanningsbransjen. Godkjenningsordningen skal bidra til å gjøre det lettere for innleievirksomheter å velge seriøse tilbydere av arbeidskraft ved å luke ut useriøse bemanningsforetak.

 

Hva innebærer godkjenningsordningen for innleie- og utleievirksomheter?Godkjenningsordningen innebærer at bemanningsforetakene må dokumentere at de oppfyller arbeidsmiljølovens krav for å få godkjenning til å drive utleievirksomhet. Bemanningsforetakene må blant annet dokumentere at foretakene etterlever krav om skriftlige arbeidsavtaler, yrkesskadeforsikring og krav om vernetjeneste. Bemanningsforetaket må også utarbeide rutiner for å sikre at reglene om likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår oppfylles.

Etter at forskriften har trådt i kraft vil godkjenning være et absolutt krav for å drive utleievirksomhet. Det blir dermed forbudt å leie inn arbeidskraft fra bemanningsforetak uten godkjenning.

Arbeidstilsynet skal gi bemanningsforetakene godkjenning etter søknad, og godkjenningen vil fremgå av et register. I registeret vil det også fremgå om bemanningsforetaket har søknad om godkjenning til behandling eller har fått avslag på godkjenning av slik søknad.

Manglende godkjenning kan få konsekvenser
Brudd på de nye reglene vil kunne sanksjoneres med overtredelsesgebyr fra Arbeidstilsynet eller straffes med bøter. Arbeidstakere som blir innleid fra bemanningsforetak uten godkjenning, vil fremdeles kunne kreve fast ansettelse hos innleier på samme måte som ved brudd på øvrige innleieregler i tråd med arbeidsmiljøloven § 14-14.

Ikrafttredelse
Godkjenningsordningen trer i kraft 1. januar 2024. Frem til 31. mars 2024 vil det gjelde en overgangsordning hvor også innleie fra virksomhet som har søknad om godkjenning til behandling vil være tillatt.

Les den kunngjorte endringsforskriften her. (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2023-05-25-733)

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs