Tilbake til nyheter

Regionreformen – er veifaget godt nok sikret i tiden fremover?

5. februar, 2020

Det er ingen liten oppgave fylkeskommunene har fått når de overtar fylkesveioppgaver som Statens vegvesen har hatt i godt over 100 år. Fra 1. januar 2020 trådte regionreformen i kraft, og oppgavene med å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde fylkesveinettet ble overført til fylkeskommunene. Men er veifaget godt nok sikret?

Samtidig med overføringen av fylkesveioppgaver til fylkeskommunene ble flere fylkeskommuner slått sammen. I tillegg har Statens vegvesen gjennomført en stor intern omorganisering hvor inndelingen i regioner fjernes. Det opprettes i stedet seks nye divisjoner spredt utover i landet, der eksempelvis divisjon utbygging med ansvar for store utbyggingsprosjekter er plassert i Bergen, mens divisjon drift og vedlikehold er plassert i Tromsø.

Regionreformen skal sikre at fylkeskommunene, som uansett er eier av fylkesveiene, også forestår det administrative og operative ansvaret for fylkesveinettet. Statens vegvesen skal fortsatt ha ansvar for riks- og europaveiene.

Det er kritisk at fylkeskommunene får tilstrekkelige midler til å sørge for fornuftig og bærekraftig drift og vedlikehold av fylkesveiene. Det er videre viktig at fylkeskommunene følger opp initiativene som allerede er satt i gang av Statens vegvesen, og at de erfaringer Statens vegvesen har gjort seg blir ivaretatt og videreført i fylkeskommunene på en god måte. Statens vegvesen har de siste årene jobbet aktivt med utvikling av ulike kontraktsformer som både totalentrepriser og samspillskontrakter på veisektoren, i tillegg til OPS, hvor fokuset særlig har vært på samarbeid mellom byggherre og entreprenør og økt bruk av funksjonskrav. I tillegg har Statens vegvesen over tid hatt økt fokus på blant annet nye tvistehåndteringsmekanismer, innovasjon og regulering av klimapåvirkning i sine kontrakter. Dette er initiativer både fylkeskommunene og Statens vegvesen som byggherrer vil kunne dra nytte av i fremtiden.

Statens vegvesen og fylkeskommunene vil møte de samme utfordringene og de samme behovene i forbindelse med ivaretakelsen av sine roller. Selv med gode kompetansemiljøer både hos den enkelte fylkeskommune og Statens vegvesen, er det risiko for at erfaringsoverføring og synergier av en samlet organisasjon ikke blir godt nok ivaretatt på tvers av miljøene. Vi håper Statens vegvesen og fylkeskommunene sammen finner en felles plattform hvor de kan utveksle erfaringer og samarbeide om den videre utvikling av veifaget. Først da vil regionreformen kunne bidra til målet om et samfunnsøkonomisk løft – nemlig å bygge mer vei for pengene.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs