Tilbake til nyheter

Olje- og energidepartementet har fastsatt forskrift om endringer for reglene om selskapsmessig og funksjonelt skille for nettvirksomheter

3. juli, 2020

Olje- og energidepartementet (OED) vedtok 30. juni 2020 endringer i forskrift av 24. oktober 2019 om nettregulering og energimarkedet (NEM-forskriften). Endringene trer i kraft 1. januar 2021, med enkelte overgangsregler.

Forskriftsendringene følger opp endringene i energiloven vedtatt i 2016 og klargjør reglene om selskapsmessig og funksjonelt skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet. Det fastsettes også nye bestemmelser om selskapers nøytralitet, herunder ved samarbeid om felles driftssentral, salg av egen kapasitet og ved markedsføring og kommunikasjon.

I etterkant av lovendringen i 2016 sendte Reguleringsmyndigheten for energi (RME) på høring forslag til supplerende forskriftsbestemmelser til energilovens krav om selskapsmessig og funksjonelt skille for nettvirksomheter. Forslaget ble sendt på høring i juni 2019. OED mottok oppsummering etter høringen og forslag til forskriftsbestemmelser våren 2020.

Forskriftsendringene er i stor grad basert på RMEs forslag. OED har imidlertid ikke sett behov for å stille like strenge krav til funksjonelt skille mellom et nettselskap og et morselskap som kun ivaretar administrative fellesfunksjoner. I den vedtatte forskriften vil kravet til funksjonelt skille gjelde fullt ut dersom morselskapet driver annen virksomhet. Daglig leder i et nettselskap kan ikke være daglig leder i dets morselskap eller kontrollerende eier. Forskriften vil også være til hinder for at personer i ledelsen i søsterforetak mv. kan sitte i ledelsen i nettvirksomheten. Hvilke personer som anses å falle inn under betegnelsen «personer i ledelsen» etter energilovens forstand, presiseres i forskriften § 4-17.

Kravene til funksjonelt skille i forskriften § 4-17 gjelder ikke for nettselskap som har færre nettkunder enn grensen som følger av energiloven § 4-7. Etter lovendringen i 2016 ble grensen for både selskapsmessig og funksjonelt skille for nettforetak endret fra 100 000 nettkunder, til å gjelde uavhengig av antall nettkunder. Grensen for funksjonelt skille har etter dette vært et omstridt tema, og utfallet ennå ikke er avgjort. I 2018 fattet Stortinget et anmodningsvedtak om å sette grensen for funksjonelt skille til 30 000 nettkunder. I Granavolden- erklæringen 17. januar 2019 fremgikk det at regjeringen ønsket å sette grensen til 10 000 nettkunder. På bakgrunn av dette sendte OED tidligere i år på høring forslag om unntak fra kravet om funksjonelt skille for nettforetak med mindre enn 10 000 nettkunder. Høringsfristen var 1. juli 2020, og saken følges opp som en egen sak.

Endringsforskriften kan leses her.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs