Tilbake til nyheter

Ny lov om offentlige anskaffelser – andre delutredning

22. mai, 2024

Anskaffelsesutvalgets andre delutredning er her, og vi gir en kort oppsummering av de største endringene som utvalget har forslått.

Anskaffelsesutvalgets andre delutredning i NOU 2024: 9 ble publisert 16. mai 2024.

Første delutredning kom i november i fjor, og gjelder regelverkets struktur, forenkling av reglene over og under EØS-terskelverdi, ny formålsbestemmelse og tydeliggjøring av bestemmelsene om samfunnshensyn.

I den andre delutredningen ser utvalget nærmere på spørsmål knyttet til styrket håndheving av reglene, reglene om avvisning, åpenhet om sikkerhet og beredskap, lokale og regionale leverandører, åpenhet om eierskap og skatt, samt geografisk virkeområde. I tillegg til utkast til bestemmelse i ny anskaffelseslov- og forskrift, legger utvalget frem forslag til ny lov om offentlige anskaffelser i forsyningssektorene og ny lov om konsesjonskontrakter, samt utkast til endringer i konkurranseloven.

Høringsfristen er 16. august 2024.

Kort oppsummert består de viktigste forslagene i: 

 • Det foreslås flere grep vedrørende håndhevingssystemet, med sikte på styrket håndheving av reglene. Utvalget ønsker å flytte håndhevingen til før kontrakt inngås, begrense grunnlaget for etterfølgende erstatningssøksmål, samt å gjøre håndhevingen tilgjengelig for små og mellomstore leverandører.

  Blant annet foreslås det at KOFAs avgjørelser gjøres bindende, samt at klager til KOFA i karensperioden automatisk suspenderer oppdragsgivers mulighet til å inngå kontrakt. Suspensjonen varer inntil nemnda har avgjort saken, eller at nemnda kommer frem til at suspensjonen oppheves. Midlertidig forføyning kan fortsatt brukes som alternativt rettsmiddel.

  Klagebehandlingen i KOFA skal foregå ved skriftlig saksbehandling, men utvalget foreslår at nemndas medlemmer skal få tilgang til alle sakens dokumenter usladdet, uavhengig av lovbestemt taushetsplikt.

  Leverandøren velger selv om han ønsker å følge «klagenemndssporet» eller «domstolsporet», og det legges opp til at det også ved KOFA-saker vil være adgang til å tilkjennes erstatning for sakskostnader (i utgangspunktet inntil 100 000 kroner). KOFAs avgjørelser vil kunne bringes inn til domstolene, med en åtte ukers frist.

  Sanksjonen «uten virkning» er foreslått som hovedreaksjonen mot ulovlige direkte anskaffelser, og det foreslås at KOFA gis myndighet til å kjenne en kontrakt «uten virkning». Det er foreslått at kontrakter kun kan kjennes «uten virkning» fremover i tid. Dersom den ulovlige direkte anskaffelsen gjelder en ulovlig endring av kontrakt, er det den ulovlige endringen av kontrakten som skal kjennes «uten virkning». Klagefristen for ulovlige direkte anskaffelser er foreslått satt til seks måneder.

  Utvalget foreslår at Konkurransetilsynet skal føre tilsyn med at oppdragsgivere overholder kunngjøringsplikten. Tilsynet skal også kunne fremme sak til KOFA om at en kontrakt skal kjennes «uten virkning». Konkurransetilsynet skal også kunne ilegge overtredelsesgebyr som sanksjon mot ulovlige direkte anskaffelser. Eventuelle klager over Konkurransetilsynets vedtak kan overprøves av KOFA.

 • Når det gjelder erstatningsregler foreslår utvalget en lovfesting av disse. Det er fortsatt domstolene som skal ta stilling til eventuelle krav på erstatning. Samtidig avskjæres muligheten til å kreve erstatning for tapt fortjeneste som følge av feil som kunne og burde vært anført før kontraktsinngåelse.

  Det foreslås også en forsterkning av leverandørenes tapsbegrensningsplikt i den forstand av de skal kunne vise at tapet ikke kunne unngås eller reduseres gjennom å påta seg andre oppdrag.

  Videre foreslås det at fristen for å ta ut erstatningssøksmål forkortes fra tre år etter alminnelige foreldelsesregler til ett år.

 • Anskaffelsesutvalget foreslår også avklaringer om når konkurranser kan og skal avlyses. Terskelen for avlysning er fortsatt «saklig grunn», og utvalget redegjør nærmere for hva som ligger i dette.Det foreslås at avlysningsplikten lovfestes, og utvalget redegjør også for når en slik plikt inntrer.

  Videre foreslår utvalget en 10 dagers frist for å klage på avlysningsbeslutningen, regnet fra meddelelse om avlysning. Dersom avlysningsbeslutningen blir påklaget, må oppdragsgiver avvente klagenemndas eller domstolens avgjørelse i saken.

 • Utvalget drøfter oppdatering av reglene om avvisning av leverandører og tilbud. Etter utvalgets syn er det ikke behov for store endringer i dagens avvisningsbestemmelser, men det gis oppdatert veiledning på enkelte områder. Når det gjelder spørsmålet om når et krav i kravspesifikasjonen skal være oppfylt, mener utvalgets flertall at dette skal være oppfylt på tilbudstidspunktet.

Ønsker du å lese om alle endringene? De finner du her. 

Gå til
 • Spisskompetanse
 • Mennesker
 • Cases
 • Kurs