Tilbake til nyheter

Ny forskrift om hjemmekontor på høring

16. juni, 2021

Etter at koronapandemien brøt ut, har mange arbeidstakere arbeidet fra hjemmekontor. Dette har reist ulike spørsmål om hvilke regler som gjelder. I dag reguleres dette av forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem fra 2002. Utbruddet av koronapandemien har gjort at forskriften har blitt særlig aktualisert. Forskriften har vist seg å være lite tilpasset dagens moderne arbeidsliv med blant annet stor grad av digitalisering. På denne bakgrunn har Arbeids- og sosialdepartementet lagt frem forslag til ny hjemmekontorforskrift. Forslagene gjelder endringer i forskriftens virkeområde, krav til skriftlig avtale, krav til arbeidsmiljø, arbeidstid og Arbeidstilsynets kompetanse.

Virkeområde

Dagens forskrift gjelder ikke for «kortvarig eller tilfeldig» arbeid. Departementet mener det fortsatt vil være hensiktsmessig at forskriften først og fremst gjelder hjemmearbeid av en viss varighet, fasthet og omfang. For å få en tydeligere bestemmelse, foreslår departementet at ordlyden i forskriftens § 1 andre ledd endres slik at begrepet «tilfeldig» erstattes med begrepet «sporadisk». Ifølge departementet reflekterer denne ordlyden mer presist i hvilke tilfeller forskriften ikke skal gjelde.

Bestemmelsene om skriftlig avtale

Dagens hjemmekontorforskrift krever at det inngås skriftlig avtale om hjemmearbeid og angir hva en slik avtale skal inneholde. Dette kravet har vært omdiskutert under koronapandemien, og flere har gitt uttrykk for at kravet ikke passer for dagens situasjon hvor hjemmearbeid er begrunnet i utenforliggende omstendigheter som smittevernhensyn, og at de opplistede punktene er vanskelige å konkretisere.

Departementets oppfatning er at det fortsatt er behov for at vesentlige forhold knyttet til hjemmearbeid er særskilt avtalt og klargjort mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.  For å forenkle arbeidsgivers håndtering av hjemmearbeid i helt spesielle situasjoner, foreslås imidlertid en unntaksbestemmelse. Ifølge departementet bør en slik unntaksbestemmelse gå ut på at det istedenfor avtale kan gis informasjon fra arbeidsgiver etter drøftinger med de tillitsvalgte om de punkter som fremgår av forskriftens § 2.

Utover de nevnte endringer, er de viktigste forslagene som departementet har sendt på høring, følgende:

  • Dagens bestemmelser om arbeidsmiljø og arbeidsmiljøarbeid i forskriften bør i hovedsak videreføres.
  • Krav til arbeidsgiver om dekning av utstyr til hjemmearbeid og dekning av ulike kostnader bør fortsatt ikke reguleres i forskriften.
  • Det bør ikke gjøres endringer i reglene om arbeidsgivers plikter når det gjelder oppfølging av arbeidsmiljøet. Departementet foreslår imidlertid at det presiseres at arbeidsgiver skal forsikre seg om at det psykososiale arbeidsmiljøet er ivaretatt.
  • Hvorvidt hjemmearbeid bør omfattes av de ordinære reglene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven, eller om det er behov for særlige bestemmelser.
  • Det foreslås at Arbeidstilsynet skal ha myndighet til å føre tilsyn med bestemmelsene i forskriften og at tilsynet skal kunne gi pålegg som er nødvendige for gjennomføring av bestemmelsene.
  • Arbeidsgiver gis fremdeles ikke adgang til arbeidstakers private hjem uten særskilt avtale.

Høringsfristen er 23. juli 2021.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs