Tilbake til nyheter

Ny dom fra EU-domstolen, sak C-719/20 ACAM

30. juni, 2022
Tema: Vesentlig endring av kontrakt inngått i egenregi

Sakens bakgrunn

I 2005 tildelte den italienske kommunen Lerici en kontrakt om avfallshåndtering til selskapet ACAM med varighet til den 31. desember 2028. Den operasjonelle driften av kontrakten skulle utføres av ACAMs datterselskap, ACAM Ambiente. På tidspunktet for tildeling av kontrakten var ACAM heleid av flere kommuner (bl.a. Lerici kommune), og kontrakten ble tildelt som en «in-house-kontrakt» etter unntaket om utvidet egenregi.

I 2013 ble ACAM omstrukturert, og aksjene ble kjøpt opp av selskapet IREN SpA. ACAM Ambiente, som nå var et datterselskap av IREN SpA, fortsatte å utføre kontrakten om avfallshåndtering.

EU-domstolens vurdering

Spørsmålet for EU-domstolen var om anskaffelsesregelverket er til hinder for at en kontrakt, som opprinnelig er tildelt etter unntaket om utvidet egenregi, kan fortsette når in-house-leverandøren kjøpes opp av det private.

Idet vilkårene for egenregi – ved det private selskapets oppkjøp av in-house-selskapet – ikke lengre var oppfylt, konkluderte EU-domstolen med at det var en vesentlig endring av kontrakten. Kontrakten skulle derfor vært kunngjort i tråd med anskaffelsesregelverket.

EU-domstolen uttalte også at unntaket om skifte av leverandør ved omstrukturering mv. i direktiv 2014/24 artikkel 72 (1) bokstav d (jf. anskaffelsesforskriften § 28-1 (1) bokstav e) ikke fikk anvendelse fordi denne kun gjelder kontrakter som opprinnelig har vært gjenstand for konkurranse.

Avgjørelsen viser at dersom oppdragsgiver har benyttet seg av en unntakshjemmel, er det viktig å kontrollere at unntakshjemmelen fremdeles står seg ved endringer i kontrakten.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs