Tilbake til nyheter

NVE legger fram forslag til ny nettleiemodell

3. september, 2020

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) oversendte 2. september forslag til ny nettleiemodell til Olje- og energidepartementet (OED).

NVE sendte forslag til ny nettleiemodell på høring i februar i år, med høringsfrist 25. mai. Hovedtrekket i forslaget var at nettselskapene i utgangspunktet selv kunne fastsette nettleiemodell. Nettleien skulle bestå av et energiledd og et fastledd, og kunne i tillegg omfatte et effektledd.

NVE foreslår nå flere justeringer sammenliknet med forslaget som var på høring – blant annet har NVE droppet forslaget om effekttariffer for husholdning. Det foreslås heller ingen overgangsregler eller gradvis innføring av ny nettleie over flere år – NVE foreslår at ny nettleie skal gjelde fra 1. juli 2021.

Bakgrunnen og formålet med NVEs nye forslag har vært at endringene skal bidra til en effektiv utnyttelse av strømnettet, og på den måten sikre at nettleien for husholdninger over tid blir så lav som mulig. I forbindelse med NVEs oversendelse av forslaget uttalte vassdrags- og energidirektør, Kjetil Lund, at:

«Effektbruk presser kapasiteten i strømnettet vårt i perioder. Dagens nettleie gir få insentiver til å flytte strømforbruk til tider på døgnet med mindre belastning av nettet. Når samfunnet elektrifiseres, kan vi derfor risikere å måtte bygge mer nett enn nødvendig. Det kan gi unødvendige økninger i nettleien og unødvendige naturinngrep. En slik utvikling ønsker vi å unngå».

Hovedtrekkene i NVEs oversendte forslag er:

  • Tariffene for lavspent uttak i distribusjonsnettet skal bestå av et fastledd og et energiledd. Tariffene for næringskunder med årlig forbruk over 100 000 kWh kan i tillegg inneholde et effektledd.
  • Fastleddet skal utformes slik at kunden dekker en rimelig andel av de faste kostnadene i nettet. Fastleddet skal differensieres på grunnlag av kundens etterspørsel etter effekt. Ved bruk av effektledd trenger ikke fastleddet differensieres.
  • Energileddet skal dekke marginale tapskostnader, og kan i tillegg dekke en andel av nettselskapets øvrige kostnader. Energileddet kan ha et påslag når nettet er høyt belastet. Inntektene fra energileddet kan maksimalt utgjøre 50 % av nettselskapets inntekter fra hver kundegruppe.
  • Effektleddet skal baseres på kundens effektuttak i definerte perioder. En periode kan maksimalt gjelde én måned. Effektleddet skal tidsdifferensieres.

Forslaget ligger nå til vurdering hos OED, som har myndighet til å fastsette endringer i forskrift av 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer, som trådte i kraft 1. april 1999 (forskrift om kontroll av nettvirksomhet).

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs