Tilbake til nyheter

Midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall

20. april, 2020

Norske myndigheter har gjennom de siste ukene iverksatt en rekke tiltak rettet mot næringslivet for å avdempe de negative konsekvensene av koronavirusutbruddet. I tillegg til tidligere vedtatte statlige låne- og garantiordninger, har det blitt vedtatt en kontantstøtteordning som er regulert av Lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall med tilhørende forskrift. Tiltakene er ikke gjensidig utelukkende, med den konsekvens at en virksomhet f.eks. kan søke om kontantstøtte i tillegg til å søke om lån som er omfattet av den statlige garantiordningen. Både lov og forskrift trådte i kraft den 17. april 2020, mens søknadsportalen ble åpnet for alle virksomheter som oppfyller lovens krav den 20. april 2020.

Hensikten med den midlertidige tilskuddsordningen er å holde flere virksomheter flytende og utenfor konkurs. Det er derfor vedtatt at foretak vil kunne få økonomisk kompensasjon fra staten i de månedene aktiviteten holdes nede som følge av virusutbruddet og smittevernstiltakene. Støtteintensiteten fastsettes ut fra størrelsen på uunngåelige faste kostnader i hvert enkelt foretak. Slike kostnader vil blant annet omfatte strøm, husleie og nettorenteutgifter. Tilskuddet vil avpasses omsetningsfallet i den enkelte virksomhet. Ordningen gjelder for mars, april og mai 2020, og utbetalingene vil skje månedlig og etterskuddsvis. Fastsetting og utbetaling av tilskudd i tilskuddsordningen skjer gjennom en elektronisk søknadsordning som i stor grad er automatisert.

Virkeområdet for tilskuddsordningen

Det oppstilles en rekke krav til virksomhetene som ønsker å benytte seg av ordningen:

 • Virksomhetstype. Virksomheten må være registrert i Foretaksregisteret eller registrert som enkeltpersonforetak i Enhetsregisteret. Dette innebærer at bl.a. sammenslutninger som aksje- og allmennaksjeselskaper, andre næringsdrivende selskaper, samvirkeforetak, næringsdrivende stiftelser og enkeltpersonforetak som driver handel med dertil innkjøpte varer eller som sysselsetter mer enn fem fast ansatte i hovedstilling i utgangspunktet vil kunne søke om støtte.
 • Ansatte. Virksomheten må ha ansatte for å kunne søke om tilskudd. Dette skal likevel ikke gjelde for enkeltpersonforetak der innehaveren har inntekten fra foretaket som sin hovedinntekt eller ansvarlige selskaper der minst én av deltakerne har inntekten fra foretaket som sin hovedinntekt.
 • Skatteplikt til Norge. Virksomheten må være skattemessig hjemmehørende til Norge. For selskap med deltakerfastsetting må deltakerne være skattepliktig til Norge for inntektene fra selskapet. Filialer av utenlandske selskap vil oppfylle vilkåret dersom virksomheten som drives i Norge er skattepliktig til Norge.
 • Registreringstidspunkt. For å begrense risikoen for misbruk av ordningen, vil virksomheter som er registrert i Foretaksregisteret eller Enhetsregisteret etter 1. mars 2020 ikke kunne søke om tilskudd.
 • Omsetningsfall. Virksomheten må ha hatt et omsetningsfall på minst 30 % sammenlignet med samme måned året før (bortsett fra for mars, hvor grensen er satt til 20 %).

Videre er det slik at bedrifter som driver virksomhet innenfor følgende bransjer likevel ikke vil kunne søke om tilskudd:

 • Visse petroleums- og kraftvirksomheter. Selskaper som driver petroleumsutvinning og produksjon, samt overføring og distribusjon av kraft, er unntatt fra ordningen. Begrunnelsen for at disse virksomhetene ikke omfattes av ordningen er at selv om olje- og kraftprodusentene for tiden opplever lave salgspriser, er ikke produksjonen vesentlig svekket og disse selskapene har dermed løpende inntjening. For nettselskaper er begrunnelsen at disse har regulert inntektsramme og vil dermed ikke stå overfor inntektsbortfall som følge av virusutbruddet.
 • Finansforetak og andre investeringsvirksomheter. Finansforetak og andre selskaper med investeringsvirksomhet som hovedformål er ikke omfattet av ordningen fordi lovgiver mener at disse selskapene ikke er påvirket av COVID-19 på samme måte.
 • Virksomheter som kan motta bransjespesifikke støtteordninger. Virksomheter som har mulighet til å benytte seg av bransjespesifikke støtteordninger som er etablert for å begrense de negative konsekvensene av virusutbruddet vil heller ikke å kunne søke om tilskudd etter ordningen. Dette vil omfatte private barnehager, luftfartsselskaper og frivillige organisasjoner.
 • Heleide statlige, fylkeskommunale og kommunale foretak som ikke er konkurranseutsatt. Foretak som er heleid av stat, fylkeskommune eller kommune og hvor hoveddelen av foretakets virksomhet (målt i omsetning) ikke er konkurranseutsatt, vil ikke kunne søke om tilskudd.
 • Selskap uten aktivitet eller under konkursbehandling. Selskap som ikke har noen aktivitet eller som er under konkursbehandling vil ikke kunne søke om tilskudd.

Tilskuddets størrelse

Virksomheter som er nedstengt ved statlige vedtak, vil få dekket inntil 90 % av sine uunngåelige faste kostnader per måned. Virksomheter som ikke er pålagt å stenge, men likevel har hatt et omsetningsfall som er innenfor tersklene, vil få dekket inntil 80 % av sine uunngåelige faste kostnader. Uunngåelige faste kostnader omfatter, men er ikke begrenset til, utgifter som leie av lokale, lys og varme, vann og avløp, forsikring, leie av utstyr og transportmidler samt netto rentekostnader.

For bedrifter som er pålagt å stenge av staten vil følgende beregningsnøkkel benyttes:

Omsetningsfall (i %) x faste kostnader x 90 %

For bedrifter som ikke er pålagt å stenge, men som har et inntektsfall på 30 % eller mer, vil beregningsnøkkelen være:

Omsetningsfall (i %) x (faste kostnader – NOK 10 000) x 80 %

Verken nyetablerte selskaper eller selskaper i sterk vekst vil ha et relevant sammenligningsgrunnlag for å kunne beregne omsetningsfallet. Foretak som er yngre enn ett år vil kunne bruke gjennomsnittlig månedlig omsetning i januar og februar 2020 som grunnlag for beregning av omsetningsfallet i mars, april og mai. Det samme gjelder virksomheter som, på grunn av en omstrukturering, ikke kan finne den relevante omsetningen for ett år siden til sammenligningen. Noe annerledes kan det stille seg for oppstartsbedrifter som har hatt lav vekst hittil i år, men som likevel vil ha behov for tilskudd fremover. I den forbindelse vises det til at Stortinget den 31. mars 2020 vedtok flere ordninger rettet mot oppstartsbedrifter under Innovasjon Norge, herunder styrking av innovasjonslån og etableringstilskudd.

Det er satt en minimumsgrense på NOK 5000 og en maksgrense på NOK 80 000 000 per foretak per måned. For beregnet tilskuddsbeløp som overstiger NOK 30 000 000, vil beløpet over NOK 30 000 000 avkortes med en faktor på 0,5. For konserner der summen av samlet tilskuddsbeløp for alle foretakene vil overstige NOK 30 000 000, skal søknad for de enkelte selskapene i konsernet som søker om tilskudd, skje samlet. Et konsern kan for øvrig søke om tilskudd som om konsernet var ett foretak. Ved slik søknad skal omsetningsfall og kostnader ta utgangspunkt i konsolidert regnskap for den norske delen av konsernet.

Praktisering av tilskuddsordningen

Det er Skatteetaten som har hovedansvaret for innvilgelse av søknad og tildeling av støtte under ordningen. Det legges opp til at søknadene sendes inn elektronisk og behandles automatisk. Søknadsportalen ble åpnet for virksomheter som er pålagt å stenge den 18. april 2020, mens portalen ble åpnet for øvrige virksomheter den 20. april 2020. Virksomhetene vil gjennom den elektroniske løsningen selv rapportere inn omsetningsfall og uunngåelige faste kostnader. Skatteetaten er gitt en vid adgang til å hente inn både taushetsbelagt og ikke-taushetsbelagt informasjon fra offentlige og private rettssubjekter i sin etterkontroll av søknadene. Tallene som rapporteres inn vil bli kryssjekket mot ulike registre og de beløpsgrenser som er satt. Dersom søknaden oppfyller de krav som er satt skal tilskuddet bli utbetalt automatisk – tidligst medio april 2020 for mars måned. Administrative sanksjoner og straffeloven vil kunne anvendes på virksomheter som – forsettlig eller grovt uaktsomt – oppgir uriktige eller ufullstendige opplysninger til tilskuddsmyndigheten.

Lenke til søknadsportalen finner du her: https://kompensasjonsordning.no/.

Offentlighet rundt tildelinger

Opplysninger om støttetildeling vil være offentlig i den utstrekning personvern og taushetsplikt ikke er til hinder for offentliggjøring.

Gå til
 • Spisskompetanse
 • Mennesker
 • Cases
 • Kurs