Tilbake til nyheter

Lovendringer: Regjeringen foreslår å styrke retten til heltidsstilling

30. juni, 2022
Den 17. juni 2022 la regjeringen frem flere forslag til endringer i arbeidsmiljøloven for å styrke retten til heltid. Forslagene følger opp Arbeids- og inkluderingsdepartementets høringsforslag fra januar i år, samt Hurdalsplattformens punkt om at faste, hele stillinger skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv.

I dag inneholder arbeidsmiljøloven ingen regler om en rett til heltidsstilling. Loven regulerer imidlertid en årlig drøftingsplikt for arbeidsgiver om bruk av deltid, forbud mot diskriminering av deltidsansatte, samt fortrinnsrett til utvidet stilling ved nyansettelser og en rett til stilling tilsvarende den faktiske arbeidstiden arbeidstaker har hatt over tid.

For å styrke retten til heltidsstillinger i arbeidslivet foreslår regjeringen følgende endringer i arbeidsmiljøloven:

Å innføre en normgivende bestemmelse om at arbeidstaker som hovedregel skal ansettes på heltid. Selv om regjeringens intensjon er at hovedregelen i norsk arbeidsliv skal være hele stillinger, vil den normgivende bestemmelsen om heltid ikke innebære noe forbud eller begrensning i arbeidsgivers adgang til å ansette arbeidstakere i deltidsstillinger. Arbeidstakere vil følgelig heller ikke ha noe rettskrav på heltidsstilling. Regjeringen ønsker likevel å innføre en slik bestemmelse for å bidra til bevisstgjøring og en heltidskultur, samt for å motvirke unødvendig bruk av deltid.

Arbeidsgiver skal skriftlig dokumentere behovet for deltidsansettelse før beslutning om ansettelse i deltidsstilling. Dokumentasjonen skal være tilgjengelig for tillitsvalgte.

Krav om at arbeidsgiver skal drøfte spørsmålet om deltidsansettelse med tillitsvalgte. I høringsrunden var arbeidsgiversiden negativ til forslagene om dokumentasjons- og drøftingsplikt. Arbeidsgiversiden viste til at det vil bli uforholdsmessig ressurskrevende å etterleve dokumentasjonskrav og drøftingsplikt ved hver enkelt ansettelse, og at arbeidsgiver allerede er pålagt en årlig drøftingsplikt. Departementet mener imidlertid at dokumentasjon og drøfting er nødvendig og egnet for å sikre reell behovsprøving og å unngå unødvendige og rutinemessige deltidsansettelser.

Styrking av deltidsansattes fortrinnsrett, ved at deltidsansatte skal få fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at virksomheten foretar ny innleie – og ikke kun ved nyansettelse slik det er i dag. Videre skal deltidsansatte ha fortrinnsrett til «ekstravakter og lignende» fremfor at arbeidsgiver ansetter eller leier inn arbeidstakere til å dekke opp arbeidet. Departementet understreker at «lignende» skal synliggjøre at det avgjørende ikke er hva virksomheten kaller vakten, men hva den reelt sett er. Den utvidede fortrinnsretten ved innleie kan ses i sammenheng med at regjeringen også har foreslått innskrenkninger i adgangen til å leie inn arbeidstakere fra bemanningsforetak.

Arbeidstilsynet skal få myndighet til å kontrollere at arbeidsgiver overholder dokumentasjons- og drøftingsplikten. Arbeidstilsynet skal imidlertid ikke kunne overprøve arbeidsgivers vurderinger eller stille kvalitative krav til drøftingene.

En styrking av retten til heltidsstilling er, i likhet med regjeringens forlag om innskrenking av innleie og Stortingets vedtak om å fjerne den generelle adgangen til midlertidig ansettelse, ikke en overraskende endring etter regjeringsskiftet i 2021. En annen lovendring som har bidratt til å styrke deltidsansattes rettigheter er innføringen av pensjon fra første krone, som gir deltidsansatte i privat sektor rett på medlemskap i tjenestepensjonsordninger uavhengig av stillingsbrøk.

Lovendringene er til behandling i arbeids- og sosialkomiteen før de skal behandles i Stortinget.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs