Tilbake til nyheter

15. mars, 2020

En konsekvens av pandemien relatert til Covid-19 er at en rekke foretak vil kunne trenge støtte fra staten – i form av direkte tilskudd eller lempninger i skatter og avgifter – for å bøte på ekstraordinære inntektstap, eller til og med for å unngå konkurs. Dette reiser særlige problemstillinger relatert til det EØS-rettslige handlingsrommet for statsstøtte. Nedenfor besvarer vi noen av dem.

Grette bistår både foretak og offentlige organer med å designe gode tiltak, og med godkjennelse av støtte hos EFTAs overvåkingsorgan (ESA).

Bakgrunn

Statlig støtte til bedrifter er som rettslig hovedregel ulovlig etter art 61 (1) EØS. Imidlertid finnes det en rekke unntak for lovlig støtte, som i sum gir et stort handlingsrom til norske myndigheter for å treffe alle hensiktsmessige og effektive tiltak relatert til Covid-19.

Myndighetene kan også endre generelle regler, eksempelvis en skatte- eller avgiftssats eller frist, uten at det er statsstøtte i EØS-rettslig forstand da slike endringer ikke er selektive. Slike tiltak kan derfor gjennomføres uten at det er nødvendig med godkjenning fra ESA.

ESA har uttalt at Covid-19 berettiger ekstraordinære tiltak. De har etablert en eget Covid-19 Task Force som skal saksbehandle alle henvendelser raskt og effektiv.

Lovlig støtte særskilt begrunnet i Covid-19

Europakommisjonen har allerede (12. mars 2020) vurdert en sak om statlig økonomisk støtte grunnet i Covid-19. Kommisjonen godkjente søknaden – som gjaldt støtte i Danmark – på under ett døgn, og basert på traktatartiklene som åpner for støtte som skal kompensere for skade som er forårsaket av eksepsjonelle hendelser. Et liknende bestemmelse finnes i art 61 (2) litra b) EØS.

Støtte som kan godkjennes etter bestemmelsen inkluderer tiltak for å kompensere selskaper i sektorer som har blitt spesielt hardt rammet (for eksempel transport, turisme og hotell/uteliv) og tiltak for å kompensere arrangører av kansellerte hendelser for økonomisk tap er med årsak i Covid-19.

I forbindelse med sitt vedtak uttalte Europakommisjonen at: «The Commission considers that the Covid-19 outbreak qualifies as an exceptional occurrence, as it is an extraordinary, unforeseeable event having a significant economic impact. As a result, exceptional interventions by the Member States to compensate for the damages linked to the outbreak are justified

I tillegg åpner statsstøttereglene for at nasjonale myndigheter kan avhjelpe det som defineres som «en alvorlig forstyrrelse av økonomien» (art 61 (3) litra b) EØS), og det er grunn til å tro at Covid-19 vil kunne utvikle seg til en slik alvorlig forstyrrelse.

Det er Grettes oppfatning at disse hjemlene åpner for at norske myndigheter kan treffe alle hensiktsmessige tiltak som relaterer seg til lovlig statsstøtte for å kompensere for Covid-19. Slike tiltak krever imidlertid ESAs forutgående godkjennelse.

Lovlig støtte til kriserammede foretak

Uavhengig av Covid-19 har ESA egne retningslinjer for lovlig støtte til redning og restrukturering av kriserammede foretak, jf. art 61 (3) litra c) EØS.

Staten har lov til å gi statsstøtte til foretak som opplever særlige problemer som definert i disse retningslinjene, og da gjerne bistand med å håndtere likviditetsmangel og i form av akutt redningsstøtte. Hovedreglene som følger av retningslinjene er at foretak som opplever økonomiske vanskeligheter kan gis midlertidig støtte i en periode på 6 måneder («redningsstøtte»). Utover denne perioden må støtten enten tilbakebetales, alternativt må en restruktureringsplan notifiseres ESA for å vurdere om videre støtte kan godkjennes som restruktureringsstøtte.

I tillegg kan selskaper som ikke (ennå) opplever økonomiske vanskeligheter, motta slik støtte dersom de møter akutte likviditetsbehov på grunn av eksepsjonelle og uforutsette omstendigheter som Covid-19.

Det er Grettes oppfatning at disse hjemlene åpner for at norske myndigheter kan treffe alle hensiktsmessige tiltak som relaterer seg til konkret og individuell støtte til kriserammede bedrifter som har havnet i en alvorlig økonomisk situasjon grunnet Covid-19. Slike tiltak krever imidlertid ESAs forutgående godkjennelse.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs