Tilbake til nyheter

KOFA-sak 2023/617

19. desember, 2023

Offentlige anskaffelser: Klagenemnda med uttalelser knyttet til vektlegging av egen erfaring i tilbudsevalueringen.

Saken gjaldt en åpen anbudskonkurranse om brøyting av kommunale veier for perioden 2023-2027. Klagenemda kom til at evalueringen under tildelingskriteriet referanser/ erfaring var vilkårlig, og i strid med likebehandlingsprinsippet og prinsippet om etterprøvbarhet.

 

Innklagede hadde vektlagt egen erfaring med Klager. Klagenemda viser at man i utgangspunktet kan vektlegge egen erfaring i tilbudsevalueringen, så lenge det er fastsatt i konkurransegrunnlaget og evalueringen vektes på lik linje med erfaring andre oppdragsgivere har med leverandøren. En forutsetning for dette er at erfaringene er objektivt konstaterbare, dokumentert og etterprøvbare. Nemnda presiserte at subjektive vurderinger ikke kan inkluderes i vurderingen, og at det derfor kreves at evalueringsdokumentene angir hvilke konkrete forhold som ble vektlagt i referansens vurdering.

Innklagede hadde verken dokumentert egen erfaring med leverandørene eller den øvrige innhentingen av referanser under tilbudsevalueringen, og hadde ved dette brutt prinsippet om etterprøvbarhet. Videre hadde Innklagede brutt likebehandlingsprinsippet ved at alle referansene til Valgte leverandør var innhentet, mens vurderingen av Klagers tilbud kun baserte seg på Innklagedes egen erfaring.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs